Friday 29 March 2013

USA pissar i byxorna - igen

Vi hör många inslag som säger att USA - Saudi-Amerika - kommer bli oljexportör, att utvinningen av skifferolja och skiffergas helt ritar om kartan osv.

Studio ett säger just nu att skiffergasen kan göra USA självförsörjande på energi. Bortsett från de stora miljöeffekterna av utvinningen av skiffergasen så är dess bidrag till USAs och världens energiförsörjning överdriven.
USA:s energianvändning 2011
"Flödet av skiffergas är den största energiomvälvningen på 30 år och ritar om den ekonomiska världskartan " säger Dagens Nyheter (läs också Ny Teknik). Utan tvekan så innebär utvinningen av skifferolja och skiffergas (det finns en massa olika termer här och jag struntar i att förklara dem, eller använda dem helt korrekt...) en kraftig ekonomisk injektion till USA, och därigenom kan den nog sätta fart på tillväxten.

De stora gasmängderna har pressat gaspriset rejält i USA. Det är ju inte alls lika lätt att transportera och exportera naturgas som olja, vilket gjort att gaspriset rasat medan oljepriserna fortsatt ligger högt. Det har lett till en kraftig utveckling av vissa industrier i USA och man talar om att tillverkningsindustrin är på väg tillbaks till USA från Kina och andra länder där energin är dyrare. I Japan kostar naturgasen hela fem gånger mer än i USA. Själva utvinningen av dessa sk okonventionella källor skapar också massor med nya jobb - och nya problem.

Total balans av petroleumprodukter, inklusive gas
Men trots allt så är det hela våldsamt överdrivet. Som man ser av graferna (från EIA) är USA en stor nettoimportör av energi, främst olja. I dagsläget producerar USA cirka 1 miljon fat olja per dag från okonventionella källor, optimistiska analyser säger att det kan kanske nå 4 miljoner fat per dag. Det skall jämföras med dagens världsproduktion om 75 miljoner fat per dag. Kanske inte fullt så dramatiskt för världens oljeförsörjning men väl så värdefullt för USA. 

Importen av petroleumprodukter har minskat lite de senaste åren, men det kan också förklaras med att det har varit lågkonjunktur, den totala konsumtionen har ju också minskat. På lite sikt kommer också olje och gaspriserna närma sig varandra igen. Det beror dels på att det pågår stora investeringar i infrastruktur vilket gör att gasen kan exporteras eller att användas i större utsträckning för transporter. USA:s egna analyser pekar på att man också i framtiden kommer ha ett stort importberoende av oljeprodukter.

En annan sida av utvinningen av skiffergas och andra okonventionella källor är att själva utvinningen kräver mycket energi. Det betyder att man måste utvinna mer energi för att få samma nettoenergi till samhället, dvs Energy Return on Energy Invested är dålig, och den är sjunkande eftersom man redan tagit de bästa källorna i anspråk. Till råga på facklar man gas direkt vid källan och det är ofta betydande metanläckage vilket betyder att klimateffekten blir betydligt mer negativ än den kunde vara, och kanske lika illa som från det kol gasen sägs ersätta - trots det gapar papegojorna att det bästa USA kan göra för att minska sina växthusgasutsläpp är att satsa på gasen.  


Miljöeffekterna är mycket stora vilket lett till att flera länder har förbjudit sådan utvinning.
 
Rapporten Drill, baby, drill! (PDF) hävdar att skiffergas- och skifferoljeboomen i USA bara är en tillfällig bubbla som kommer brista inom några år, för att sedan krascha. Kjell Aleklett skriver:
"Ända sedan IEA presenterade sin World Energy Outlook 2012 i november har världspressen spridit nyheten att USA kan bli en större oljeproducent än Saudiarabien. Man har också skrivit om ökad produktion av skiffergas och produktionen har under några år ökat så mycket så att priset blivit så lågt så att det inte lönar sig att borra nya brunnar. Jag har tidigare berättat att borriggarna lämnar skiffergasfälten."
På det stora hela så gör nog USA det klassiska misstaget att tycka att det blir varmt när man pissar i byxan. Investeringarna i de okonventionella källorna är ett tecken på desperation blandat med spekulation. I ett samhälle drivet av evig expansion och en tro på att det går att hitta lösningar på alla problem, är pyramidspel av alla sorter lätta att sälja. 


Det tråkiga är att pga av dollarns och den amerikanska ekonomins särställning får vi alla hjälpa till med att städa upp efter dem. I jämförelse med USAs spekulation med vår framtid framstår Cypern som en mönstergosse.

No comments: