Tuesday 27 December 2016

Sojakorvens förlorade oskuldAll soja i världen skulle behövas för att ersätta de proteiner som vi idag får från animalierna. Därför kan inte företagen som säljer veganska sojaprodukter hävda att de inte bidrar till sojans miljöproblem. Ungefär en fjärdedel av sojan används redan för humankonsumtion.

Man läser ofta påståenden att odlingen av sojabönor för människoföda är så liten att den är helt oväsentlig för miljöeffekterna av de storskaliga sojaodlingarna. Naturskyddsföreningen skriver till exempel: ”endast en mycket liten del används i livsmedel. Det är inte sojabönan i sig som är problemet utan den enorma efterfrågan på foder som kräver en intensiv odling.”
I kommentarer på sociala media ser jag ofta siffran 2 % och ibland 5 % för andelen sojabönor som används till människoföda och att resten används till foder. Eftersom nästan alla sojabönor används för produktion av sojaolja vars huvudsakliga användningsområde är föda för människor har jag alltid vetat att detta är nonsens.  

Nu har jag äntligen tagit mig tiden att räkna lite närmare. Alla data är från FAO:s databas, FAOStat, som inte är felfri, men det bästa vi har att tillgå.        

Så här ser det ut i ton totalt i världen.
Produktion med lagerkorrigeringar: 267 451 972

Foder: 17 477 765

Humankonsumtion:10 648 892

Utsäde:7 403 698

Förluster:3 973 945

Processning:227 310 929


Innan vi räknar vidare bör vi först räkna bort det som skall användas till utsäde och det som går till spillo, dvs tillsammans 11 miljoner ton. Då återstår 256 miljoner ton sojabönor.
Av dessa används 17 miljoner ton till foder och 11 miljoner ton till mat.
Hela 227 miljoner ton processas vidare i sojabruken.
I dessa produceras 179 miljoner ton sojamjöl och 42 miljoner ton sojaolja, samt sojalecitin, cirka 2 miljoner ton. Sojalecitin används som livsmedelstillsats.
Av de 179 miljonerna sojamjöl används nästan allt till foder, men cirka 3 miljoner ton går till industriellt processade sojaprodukter för humankonsumtion.
Av de 42 miljonerna ton sojaolja används 24 miljoner ton till sojaolja för livsmedelsändamål och resten till industri och biodiesel.

Vi kan ställa upp följande tabell för hur sojan fördelar sig på användningsområde i vikt, miljoner ton. 


Till foder
Till mat
Till industri och biodiesel
Hela bönor
17
11

Sojamjöl
176
3

Sojalecitin

2

Sojaolja

24
18
Totalt
193
40
18
Procent av total
77 %
16 %
7 %
 

 Det vill säga 16 % av alla sojabönors vikt används för humankonsumtion.

I livscykelanalyser är det vanligt att om en råvara har flera delar att man fördelar miljöbelastning efter värdet snarare än efter vikten. Fast ibland låter man den viktigaste delen ta all belastning. När man pratar om köttets klimatpåverkan är det ytterst ovanligt att man fördelar miljöbelastningen också till huden, inälvorna, talget eller benen trots att de alla är en del av kon, och viktmässigt till och med en större del än köttet. I fallet med sojaoljan och sojamjölet förefaller det vara rimligt att fördela miljöbelastningen utefter deras respektive värde. Sojaoljan utgör bara 18 % av vikten, men 35 % av värdet. Om vi korrigerar för det så är det cirka 24 % av sojan som kan anses vara för livsmedelsproduktion, 13 % för biodiesel och 63 % som är för foder. Om vi också korrigerade för sojalecitinets högre värde hamnar vi runt 25 %.** Cirka en fjärdedel av sojan används till matproduktion.

*

Hur skulle det gå om alla slutade äta animalier och de ersattes med soja?
Den globala konsumtionen av protein per person och dag uppgick 2013 till 81 gram per person. Omräknat till ton per år globalt blir det 212 miljoner ton. Av det kom 84 miljoner ton protein från animalier. Den soja som odlas till foder idag innehåller total cirka 88 miljoner ton protein. Man skulle behöva odla lika mycket soja som idag om man vill ersätta alla animaliska livsmedel med soja.

Sojaproduktfabrikörernas argument om att deras soja inte bidrar till sojaexpansionen bygger på att deras marknadsandel fortsätter vara helt marginell men faller platt om man förutser en global övergång till vegansk kost.

*

Invändningar?
Man kan givetvis argumentera att vi skall äta bönor, ärtor, potatis mm odlade i Sverige istället för att importera sojabönor. Jag kan bara hålla med, men det argumentet gäller i lika hög grad odlingen av foder till djur, vi skulle mycket väl kunna odla det här i stället för att importera det. Vad vi importerar eller odlar själva bestäms av vår jordbrukspolitik och globala konkurrensförhållanden och inte av folks kostval i första hand.

Man kan också hävda att människor äter för mycket protein. Men de här beräkningarna är globala genomsnitt och bygger alltså på en betydligt lägre proteinkonsumtion än svenskarnas. Jag har inte tagit hänsyn till proteinkvalitet, det är väl känt att animaliskt protein har hög kvalitet, så det är inte självklart att man kan räkna gram för gram.

Diskussionen ovan gäller protein, men om vi tittar på fettförsörjningen blir bilden ännu mer komplex, och mer problematisk för den veganska kosten; en stor andel av kostens fett kommer från animalier, och de vegetabiliska oljorna bygger på att restprodukterna kan säljas som djurfoder. Fettförsörjningen i en helt vegansk kost är ett mycket underskattat problem.

Utan animalier skulle man kunna spara in på andra fodergrödor, främst majs. Delar av det fodret skulle kunna användas till humankonsumtion, eller så kunde man odla bönor och ärtor på den arealen, för att minska efterfrågan på soja.

Eftersom varianterna är i det närmast oändliga i hur vi kan producera vegetabilier och animalier kan vi helt enkelt inte på ett meningsfullt sätt göra den typ av jämförelser som hela tiden görs och dra generella slutsatser av dem.

Detta räknestycke, och ett tidigare om hur stor (liten) del av nötköttet som kommer från regnskog, gör jag för att visa hur felaktiga påståenden driver debatten om köttkonsumtionen. Jag argumenterar inte för att den nuvarande animaliekonsumtionen i Sverige eller världen är lagom. Jag anser att det är fel ände att börja diskussionen i. Hur vi producerar, processar, handlar med och lagar mat är viktigare än om råvarorna är animaliska eller vegetabiliska.* Siffrorna går sällan ihop till 100 %, men nära. Orsaken kan vara dåliga data, förändringar i vikt i samband med bearbetning samt förändringar i lager i olika led. Jag har uteslutit poster under 0,5 miljoner ton, samt avrundat enligt gängse normer.

** Om man istället räknade kalorier skulle man sannolikt få en ännu högre andel för andelen till humankonsumtion, medan om man räknar protein skulle få en betydligt lägre andel. Inget sätt att räkna på är helt invändningsfritt. Oavsett andel så är sojaproduktionen strukturellt beroende av att båda delarna av bönan går att sälja, så i det perspektivet skulle man kunna säga att uppdelningen i foder och human konsumtion är omöjlig.

20 comments:

Anonymous said...

Men det betyder ju att om vi alla bara åt sojabönor skulle vi enbart med dagens produktion kunna möta hela världens proteinbehov! Det är ju helt otroligt lovande! Alltså kunde vi lägga ner all foderproduktion i hela världen! Fatta vad mycket mark detta skulle spara! Vad mycket energi! Vad det skulle var gynnsamt för miljö, klimat och natur!

Det är ett helt fantastiskt scenario du räknat fram, konstigt att du inte gör den slutgiltiga analysen...


Gustaf Söderfeldt

Job said...

"Man skulle behöva odla lika mycket soja som idag om man vill ersätta alla animaliska livsmedel med soja."

Ah men great! Dåså! Då skippar vi det ineffektiva mellanledet djur och kör direkt eller? Sen är det ju en del andra djurfoderproducenter som blir arbetslösa i viss utsträckning, typ majsodlare, så vi kanske kan dra ner på sojaproduktionen lite och äta lite majs också.

Anonymous said...

Fast vad du precis debatterat om säger du själv att världen skulle må bättre med sojaprotein och sluta med kött? God fortsättning på dig!! ��

Chris said...

Håller med ovanstående, du skjuter dig själv lite i foten här om det är en pik mot veganer du är ute efter. Om alla människor åt sojaprotein istället för animaliskt protein skulle det inte existera några köttdjur att odla sojafoder till, alltså skulle vi kunna använda all den soja vi redan odlar idag till att föda hela den mänskliga befolkningen.

Istället går vi miste om 90% av energin i sojan vi matar våra djur med, som försvinner iväg i form av värmeenergi osv under djurets uppväxt och (korta) liv.

Gott nytt år!

Otto said...

Bra då! Mer soja åt folket!

Frank Nilsson said...

Animalisk mat är långt nyttigare för människan än vegansk. Särskilt sojan är dålig:
http://www.kostdemokrati.se/frank/2011/05/02/varning-for-soja-3/

Anonymous said...

Förlorar man förmågan till logiskt tänkande när man blir vegan? eller är det bara läsförståelsen som går förlorad?

Vad Gunnar skriver är att även om alla går över till vegansk mat måste vi fortfarande odla lika mycket soja som idag för att få fram protein. Vinsten är noll och ingen. Man kan nog problematisera detaljer i Gunnars slutsatser, men huvudbudskapet står sig - det innebär ingen minskad soja-areal om vi äter sojan direkt istället för att variera vår kost med både flera sorters kött och soja.

Gunnar visar dock också att en vegansk kost leder till att vi kraftigt måste ÖKA odlingen av fettproducerande växter - för att ersätta det animaliska fett vi idag äter. Där finns ett mycket stort problem. Möjligen kan palmolja lösa detta - men hur mycket vill vi öka odlingen av oljepalmer i världen?

Dessutom är det så att hälften av de svenska rödlistade arterna är beroende av bete (gäller troligen hela Europa), så vi kan inte sluta med kor och får även om vi inte äter upp dem, tvärtom behöver de bli många fler. Ska vi dessutom sluta använda konstgödsel så behöver vi ytterligare öka antalet betande djur för att kompensera för det näringsläckage som alltid sker vid odling.


/Jonas Ericson

Gunnar Rundgren said...

@Gustav med flera ovan, jo precis som jag visade kan man (i teorin alltså) ersätta allt animaliskt protein med den nuvarande sojan. Det betyder ingalunda alls att "jag skjuter mig i foten". Inlägget utgör ingen "det funkar inte med vegansk mat" attack, utan är ett försök att sprida korrekt information om vad den nuvarande soja används till och att sojaprodukternas marknadsföring är helt bedräglig. När de skriver att "vår soja kommer från Europa" och däför inte har något att göra med sojans miljöproblem, är det nonsens redan idag eftersom Europa är en storimportör av soja och är ännu mer nonsens om alla ersatte animalier med soja.

Jag skriver också i inlägget, för den som orkar läsa, att en sådan övergång skulle innebära att odlingen av annat foder, som majs, blir onödigt. Däremot skriver jag inget om effekterna på mijö, ekonomi, kultur och samhälle. Jag nämner hastigast, vilket Jonas påpekar ovan, att fettförsörjningen är mycket mer problematisk i en vegansk kost, och en del av den nuvarande foderodlingen skulle få ställas om till odling av vegetabilisk olja.

Eftersom inlägget inte syftade till att bevisa att någon särskild kost är överlägsen - en diskussion som jag anser helt ofruktbar på global nivå eftersom det bygger på att vi skall äta samma saker överallt, en helt oekologisk, anti-kulturell och oekonomisk tankegång - så tog mitt inlägg inte upp de dramatiska effekter som en total sojaövergång skulle få för mongoler, samer och massaier, för de hundratals miljoner småbönder som är beroende av dragdjur för att odla något överhuvud taget, för världens savanner och betesmarker, för mängder av hotade arter, för alla de överflödiga bönderna som kommer genomleva historiens största efterfrågekris, för den ytterligare ökade makten hos stora jordbruksföretag, för regional gastronomi, för ökningen av användning av konstgödsel och bemiska bekämpningsmedel.

Detta betyder inte att jag förringar de stora problem som den industriella djurhållningen innebär (och där sojan spelar en mycket stor roll).Jag tar upp det väl till exempel i Den stora ätstörningen. Däremot så är det svårt att anse att djurproduktionens "ineffektivitet" skulle vara det största problemet. Jag anser att den mest "effektiva" djurhållningen är den särklass värsta. Vi behöver fler "ineffektiva" betesdjur, inte färre. Däremot borde vi avveckla gris och kycklingfabriker.

Författare said...

Vem är det som har dålig läsförståelse? Dagens soja täcker HELA proteinbehovet jag vet inte en enda vegan som bara äter soja...

Gunnar Rundgren said...

Dagens soja skulle kunna täcka det protein som kommer från animalierna, inte hela proteinbehovet - precis som det tydligt står i texten. Det är mindre än hälften som kommer från animalier idag. Spannmål är och förblir mänsklighetens främsta proteinkälla oavsett om vi äter kött eller inte...

Unknown said...

Fast när du pratar om sojans problem antar jag att du avser att soja odlas på mark som förut varit regnskog. Sen har vi herbicidanvändningen också. Men slutsatsen blir ju såklart att om vi överger animaliska produkter och äter soja istället skulle otroligt mycket mark frigöras, som vi kunde odlat soja på. Regnskogen skulle då kunna få återkomma.

Sen är det ju långt ifrån bara fd regnskog som numera bär sojabönor. USA är näst största producent.

Visst är det tämligen verkningslöst att prata svepande om globala matvanor, men samtidigt är det väl en viktig diskussion som bör föras. Och väldigt få masaiser torde läsa denna blogg. Jag tror att många med mig ser ditt inlägg som ett slags slagträ mot vegansk mat, vilket ju såklart inte har stöd i dina beräkningar..

/Gustaf


Gunnar Rundgren said...

Jag skrev om sojan därför att det är ett populärt argument emot djurhållningen. På samma sätt som bete av kor på regnskogsmark så är det ett tämligen dåligt argument (se tidigare inlägg).

Lika lätt som man kan visa att man kan spara mark genom att äta veganskt (jag tror ingen motsäger det), lika lätt kan man visa att vi utan problem kan föda de svenska djuren med lokalproducerat foder. Vi är storexportör av spannmål i dag, spannmål som bla föder tyska grisar...

Vad folk inte verkar vilja förstå är att det finns en enorm överproduktion av jordbruksprodukter och att det är det som driver konsumtionen av kött och biobränslen.

Anonymous said...

En helvegansk kost innebär troligen att större ytor behöver plöjas och avge klimatgaser samt ett betydligt större behov av energiintensiv konstgödsel än vad ett optimerat system för blandad kost kräver.

Kor och får äter helst gräs och örter som de i huvudsak går och hämtar själva, getter äter även sly. Vinterfoder kan skördas från naturliga gräsmarker. Det betyder att vi kan minimera plöjda åkrar till i huvudsak de kolhydrater och vi behöver och den variation i kosten vi vill ha - så som det traditionella jordbruket såg ut och fortfarande ser ut i delar av världen. Det betyder även att vi kan hålla landskapet öppet och bevara de arter som är beroende av framför allt bete (50 % av de rödlistade arterna, 75 % av landfåglarna). Det betyder också att vi har möjlighet att samla in gödseln och först producera biogas av den och sedan gödsla åkrarna och därmed slippa konstgödsel. Det betyder dessutom att vi slipper en hel del kostnader för slyröjning i skogsbruket.

Måhända är detta lika utopiskt som att världen skulle bli helvegansk. Idag skulle detta vara arbetsintensivt och kräva att många fler arbetar i jordbruket, men tekniken finns också bakom hörnet. Självkörande slåttermaskiner eller robotiserad djurtillsyn av fritt strövande djur ligger helt inom räckhåll - då kunde man dessutom ha betydligt fler rovdjur i skogarna utan risk för att de ger sig på tamdjuren.

Se där - en betydligt trevligare utopi.

/Jonas Ericson

Emil said...

Ät vad du vill men spill inte ljug. Sojan är skit men fortfarande bättre än kött. Lite bättre källa får du allt skrapa fram om du ska dra all över en kant

Gunnar Rundgren said...

@emil, det är inget ljug, och det är inget fel på källan.

Man kan inte generalisera på det sätt som du, och många andra, gör. Soja kan vara bättre eller sämre än kött, det beror helt på hur de produceras. Att äta soja är "bättre" än att äta sojauppfött kött. Naturbeteskött är "bättre" än soja utom i ett avseende, metangasutsläpp.

Ingrid said...

Jaaa!

Alexander Claesson said...

Jag kan köpa dina beräkningar, absolut! Dock är det lite fel i dina invändningar när du beräknar på "andelen protein" som skulle gått direkt ned i människan.

Problemet med att konsumera djur som energikälla (och proteinkälla om du vill förhålla dig till den kalkylen) är att i näringskedjorna uteblir ca. 90% ut till varelsen högre upp i kedjan.

Vi tar då korna som exempel här: skall du konsumera 1 kg nötkött, kommer beroende på var på kon du tar köttet från vara åtminstone 90% protein. Okej allting låter bra här men du glömmer helt att 90% av fodret som kossan har konsumerat har gott till spillo i rena energiförluster såsom: spillvärme för att upprätthålla optimal kroppstemperatur, matspjälkning, ATP för att röra musklerna i kroppen mm. D.v.s hade en människa istället direkt konsumerat fodret hade du sparat in 9 kg foder som "går i spillo" för att djuret skall kunna leva. Jag argumenterar helt enkelt för att det är helt fel att kolla på protein behov i det här fallet eftersom att konsumera animalier i form av protein är så otroligt slösaktigt resursmässigt. För att inte tala om vatten behovet som krävs inom den domesticerade djurindustrin...

Nästa poäng rör ditt resonemang för protein. Du ansåg att kvalité på animaliska protein källor var "bättre" vilket enbart är ett slarvfel får vi kalla det. Allting handlar om essentiella aminosyror (Fenylallanin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Treonin, Tryptofan, Vallin) Om man har ett öga för detaljer ser man att jag utelämnade Metionin, då medicin samhället klassificerar denna som en klass 2A karsinogen och inte har kunnat påvisa denne vara essentiell. Min poäng är att har protein källan en aminosyrasammansättning med de essentiella aminosyrorna är den komplett (Där plantor och grödor i sin absolut största utsträckning har detta). Det finns inte bättre eller sämre protein utan aminosyrasammansättning avgör hur komplett ett protein är för en människas konsumption. Sedan får man också ta hänsyn till att alla animalier du konsumerar (fet fisk, kyckling, fläsk, nöt) kommer innehålla mättat fett och kolesterol som vi sedan länge kunnat påvisa, ökar risken för ateroskleros, hjärtinfart och hjärtohälsa. Detta är ett faktum från medicin samhället och mängden blodfetter (ditt serumkolesterol värde) och intag av mättat fett och kolesterol (som ökar ditt serumkolesterol värde) utgör en hyperbolisk kurva, där ett värde över 60-70 mg/dl placerar dig i farozonen.

Vill du ha källhänvisningar och referenser lämnar jag gläderligen de, annars hör av dig om det dyker upp frågor.

Vänliga hälsningar,
Alexander

Martina Wiklund said...

Eeeeh, varför låta mat som människan direkt kan äta gå via ett djur först..? Så fruktansvärt onödigt och resursslöseri om något.

Gunnar Rundgren said...

Artikelns fokus är soja och sojans användning som djurfoder respektive direkt som människoföda. Fokus blir då protein eftersom det är proteinet som är argumentet för sojakorvar och andra sojaprodukter. Det går givetvis inte att dra en generell slutsats om att det är rätt eller fel att äta kött eller sojakorvar utifrån detta inlägg. Jag försöker bara klarlägga viktiga förhållanden som hela tiden missas i diskussionen. Vattenanvändning, markanvändning, avskogning, växthusgasutsläpp - det finns många andra frågor att diskutera. Och i andra inlägg har jag tagit upp dessa.

Att kategoriskt säga att äta animalier är resursslöseri saknar helt grund - hur sannolikt är det att alla mänskliga civilisationer skulle ha grundat sitt jordbruk och sin mat på "slöseri" när de alla präglades av en ständig kamp för att få mat?

Att säga att den industrialiserade djuruppfödningen är ohållbar är däremot riktigt tycker jag.

Gunnar Rundgren said...

Alexander, jag är i rätt stort och gott sällskap att prata om "proteinkvalitet" när jag menar aminosyrasammansättning. Det gör även Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Nationalencykopedien m.fl. Artiklen handlade om proteiner inte om kalorier/energi. Både kött och sojakorvar har för hög proteinhalt för att diskuteras som kalorikällor, de är båda ineffektiva ur det perspektivet.

De här effektivitetsdiskussionerna har jag haft i flera andra artiklar. Det finns massor av mat som vi äter som inte alls är effektiv. Väldigt få människor äter en kost som är baserad på en så effektiv markanvändning som möjligt. De flesta har heller ingen aning om hur en sådan kost ser ut. Eller om den är nyttig - eller god.

Palmolja och socker slår allt annat när det gäller produktion av kalorier per ytenhet. Men det är (lyckligtvis) få som argumenterar för en kost bestående av palmolja och socker.

Jag har inga starka åsikter om köttets hälsoeffekter. Inlägget handlar inte alls om det. Jag skulle dock dra mig från slutsatsen att sojaprotein isolat är nyttigare än kött. Det vet vi inget om, eftersom det inte har funnits grupper av människor som ätit sojaproteinisolat under tillräckligt lång tid och i tillräckligt stora mängder för att man skall kunna dra några slutsatser om det.