Friday 8 March 2013

Hur skall vi kunna likställa produktion av mat och ekosystemtjänster?

På det seminarium där jag lanserade min bok Garden Earth i Japan så sade Mashahito Enomoto, Director of the Policy Division for the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries at de beräknar att värdet av jordbruksproduktionen i Japan är cirka 9,5 triljoner Yen (650 miljarder kronor) medan värdet av jordbrukets ekosystemtjänster är nästan lika stora, 8,2 triljoner Yen.

Jag har inte sett några liknande siffror från Sverige. Naturvårdsverket har gjort en form av inventering av ekosystemtjänster (ladda ned här) men den saknar den typ av sammanfattande värdering. Man kan ifrågasätta om man överhuvudtaget skall värdera ekosystemtjänster i pengar. Redan att göra det är att jämställa dem med datorer och vägar, vilket är mycket tvivelaktigt, ungefär som att sätta prislappar på människoliv.  Jag har skrivit om det tidigare. Men låt oss för debattens skulls säga att man kan det.
Exempel på några ersättningar svenska bönder kan få, från boken Jorden vi äter
För de som förespråkar fortsatta marknadslösningar på miljöområdet, dvs att bönderna skall dels få betalt för ekosystemtjänster och dels få betala för de skador de orsakar, så spelar ju en sådan värdering stor roll. Om vi ser till värdet av de sk miljöersättningar som svenska jordbrukare får idag så uppgår det till knappa 2 miljarder per år, det är mindre än en fjärdedel av jordbruksstödet, och det motsvarar mindre än 5 procent av värdet av jordbruksprodukterna. Jordbruket betalar i princip nästan inga av sina externa kostnader, den nuvarande regeringen har i stället minskat de blygsamma avgifter som jordbrukarna betalade för t.ex. konstgödsel.

För att ekonomiska styrmedel verkligen skall bli STYRmedel och inte bara någon form av skatt, så behöver de höjas väldigt mycket. Men det saknas helt politisk vilja att göra det, eftersom det inte går att förena med frihandelsdogmatismen som styrt Sveriges hållning på jordbruksområdet i mer än 20 år. Att vänta på att globala förhandling på FN nivå skall lösa problemet är helt verklighetsfrämmande och Sverige har inte tagit några sådana initiativ heller, vare sig i FN eller i EU.

No comments: