Tuesday 31 January 2023

Varför är bönder så gamla?

År 2022 var drygt hälften av jordbruksföretagarna över 60 år. Jordbruksföretagare i åldrar mellan 35 och 54 har minskat mest sedan 2010. Bara några var under 35 år. Men varför är det så? 

Eighty-six year-old farmer in North Carolina

Ofta lyfter man fram att lantbruket inte uppfattas som attraktivt och att det har låg status som förklaring till den svaga nyrekryteringen. Men de ekonomiska faktorerna spelar nog en större roll. Det handlar om att lönsamheten helt enkel är dålig i jordbruket. En annan faktor är att kapitalbehovet i jordbruket är extremt högt jämfört med annat företagande. 100 hektar åker i spannmålsbygderna kostar runt 10 miljoner (mycket lågt räknat, se kommentar), och 100 hektar vete eller andra vanliga åkergrödor ger inte tillräcklig inkomst och sysselsättning för ens en person. Är det stallar och andra byggnader för djurhållning blir priset mycket högre. Kostnaderna per koplats ligger över 50 000 kronor. Man kan fråga sig hur många 25-åringar som har någon mille på banken och kan få låna 20 miljoner? Att starta en städfirma, bilverkstad, pizzeria eller speldesignföretag är väldigt mycket mer realistiska alternativ. 

Det faktum att de flesta bönder har låga inkomster och i synnerhet låga pensionsgrundande inkomster (man saknar oftast tilläggspensioner och liknande som är det "normala" på arbetsmarknaded) gör ju också att det är rationellt att fortsätta arbeta långt efter 65.  Det förstärks nog också av att de flesta verkligen gillar lantbrukandet och att de är relativt fria att disponera sin tid. 

Den ständiga strukturomvandlingen i jordbruket nämns nästan aldrig när man diskuterar jordbrukets åldersstruktur. Men det finns mer eller mindre en automatik att medelåldern ökar när antalet gårdar hela tiden minskar.

I tabellen nedan kan se man antalet bönder i olika åldersklasser 2022, enligt Jordbruksverkets statistik (jag har avrundat siffrorna något och slagit ihop en del åldersintervall) och räknat på hur det kan arta sig fram till 2032. Resultatet blir att ”förgubbningen” fortsätter och andelen bönder i de högre åldersgrupperna ökar samtidigt som det inte finns något större behov av unga bönder. I och med det är en liten tillströmning minskar antalet bönder också i åldrarna 35-65 år precis som det gjort de senaste tio åren. 54 procent av alla bönder kommer att vara över 65 år, jämfört med 38 procent idag.   


I korthet betyder det att strukturomvandlingen i sig är en mycket starkt bidragande orsak till att det finns så få unga bönder och så många gamla. Det är ju också strukturomvandlingen som gör att kostnaden för att starta ett jordbruk är så extremt höga.

Hur jag räknat: Under de senaste årtiondena har antalet jordbruksföretag minskat med cirka 20 procent på 10 år. Jag har simulerat utvecklingen de kommande 10 åren utifrån antagandena att 10 procent (netto, dvs det kan lägga av fler men samtidigt börja nya) av alla bönder i varje åldersgrupp över 35 lägger av under tio år, utom för de som är +65 år 2022, där 15 procent lägger av under perioden (folk börjar dö av eller tappa orken när de nått min ålder), de som var över 75 år 2022 beräknas ha slutat 2023. Jag har låtit nyföretagandet i de lägre åldersgrupperna vara konstant, baserat på det senaste tio årens trend. Lantbruksföretag som drivs av aktiebolag är uteslutna eftersom det saknas statistik på företagarnas ålder.