Wednesday 25 January 2017

Livsmedelsstrategin: vem vann?Centerpartiet framstår som vinnaren i kampen om Livsmedelstrategin, medan Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern inte verkar ha förstått vad de skrivit på. Liberalerna säger som det är: det finns ingen strategi.

Det var den milt provokativa titeln på mitt förra inlägg om livsmedelsstrategin. Men hur riktig den analysen är belyses av att Liberalernas talesperson säger att man inte har samma syn på hur man uppnår målen (se citat i rutan nedan). Eftersom ”strategi” i allra högsta grad handlar om hur bekräftar Lars Tysklind att det inte är en strategi man kommit överens om.

I det här inlägget tittar jag på vad representater för de politiska partierna bakom överenskommelsen – alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna - säger om livsmedelsstrategin och vilka som dragit det kortaste strået.

Citaten nedan är från det officiella pressmedelande som gick ut i samband med överenskommelsen. Landsbygdsministerns uttalande får anses stå för båda regeringspartierna, men jag tog ändå med ett citat från MPs hemsida:


Ökad
produktion
Ökad konkurrens-kraft
Jobb och
tillväxt
Självför-sörjning
Annat
Regeringen
X

X

Levande landsbygd
Moderaterna

X
X

Export
Centerpartiet
X
XVänsternX
Hållbarhet
Liberalern

XKristdemokraternaX
Lönsamhet
(jordbruket)
MiljöpartietX
Mer ekologiskt

Om vi återgår till analysen jag gjorde i förra inlägget så ser vi att i ”strategin” är det egentligen bara två ”mål” som överlever en kritisk granskning: Ökad livsmedelsproduktion och En konkurrenskraftig livsmedelskedja. En annan sak är vad de egentligen betyder, men det återkommer jag till i min sista analys. 
Landsbygdsministern (s) och Centern nämner ökad produktion och Centern nämner också ökad konkurrenskraft i sina uttalanden. Vikten av ökad konkurrenskraft påtalas också av Moderaterna och Liberalerna, det är det enda konkreta som nämns av Liberalerna som annars anser att livsmedlens utveckling helt skall styras av konsumenternas efterfrågan.  

Skapa tillväxt och sysselsättning saknar åtgärder annat än om man anser att det är självklart att ökad livsmedelsproduktion skulle ge mer sysselsättning och skapa ekonomisk tillväxt (vilket inte alls är självklart). Både regeringen och Moderaterna nämner detta.

Hållbar utveckling, har inga skarpa politiska formuleringar utan lämnas till konsumenterna och forskningen. Vänstern nämner att ”mer hållbar mat” är en viktig del av strategin.

Uppfyllande av nationella miljömål och Minskad sårbarhet nämns inte alls i de strategiska områdena så i min analys faller de bort, trots att minskad sårbarhet är väldigt tydligt som mål i de övergripande målen. Denna analys stärks av att inget av partierna nämner dessa i sin kommentar.

Export nämns under de strategiska områden men med svaga skrivningar — målet är inte att den skall öka utan att den skall ges förutsättningar att öka. Moderaterna är de enda som nämner exporten.

Självförsörjning är inget mål i strategin, utan bara en eventuellt effekt av andra mål, och nämns inte i de strategiska områdena. Men såväl Kristdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet lyfter självförsörjning som en viktig del av strategin.

Ekologiskt jordbruk har inga mål och är inget strategiskt område. Trots det nämns det som viktigt av Miljöpartiet.
  
Levande landsbygd som förs fram av den s-märkte jordbruksministern nämns inte alls i strategin. Vissa anser kanske att ”ökad produktion” leder till en levande landsbygd, men de senaste femtio årens utveckling i jord och skogsbruk visar tydligt att så inte är fallet.

Lönsamhet, som lyfts fram i Kristdemokraternas kommentar nämns inte heller alls i strategin. Det är möjligt att vissa anser att ”konkurrenskraftig” och ”lönsam” är likvärdiga, men jag vill hävda att så inte är fallet, vilket jag kommer utveckla mer i min sista analys.

Vi kan konstatera att Centerpariets Kristina Yngwe lyckas pricka in det som strategin handlar om medan Kristdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet antingen inte förstår den uppgörelse de själva har varit med att förhandla fram eller av andra skäl lyfter fram sådant som är deras hjärtefrågor trots att de inte fick plats i strategin.


Från pressmedelandet
- Jag är väldigt glad över att vi, regeringen tillsammans med de borgerliga partierna och Vänsterpartiet, nu har enats om målen för den kommande livsmedelsstrategin. Ett viktigt mål för strategin är att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Den kommer att gynna jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Den är också viktig för en levande landsbygd eftersom mycket av matproduktionen sker just där, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
- Sverige är ett ledande matland med stor potential för livsmedelsproduktionen. Den bidrar till jobb och tillväxt i hela landet och möjliggör export. Det är därför viktigt med en bred uppslutning bakom de långsiktiga målen. Nu vilar ett tungt ansvar på såväl nuvarande som kommande regeringar att stärka konkurrenskraften, säger Moderaternas gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet Jonas Jacobsson Gjörtler.
- Det är mycket glädjande att vi efter långa förhandlingar äntligen nått i hamn med nya livsmedelspolitiska mål. En bred riksdagsmajoritet ställer sig nu bakom att svensk livsmedelsproduktion ska öka samt att konkurrenskraften i livsmedelskedjan ska stärkas. Det ger förutsättningar för mer svenskproducerad mat och jobb och tillväxt i hela landet, säger Centerpartiets Kristina Yngwe, vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet.
- Vi är glada. Denna överenskommelse betyder mycket för hela landet. Nu kommer mer hållbar mat produceras, närmare oss själva. Vi blir mer självförsörjande med livsmedel. Det är bra för både människor och miljö, säger Håkan Svenneling, landsbygdspolitisk talesperson (V).
- Det är bra att vi nu brett kunnat enas om de långsiktiga målen för livsmedelsstrategin, men jag vill vara tydlig på att det inte innebär att vi har samma syn hur vi ska ta oss dit. För mig och Liberalerna ligger fokus på konsument- och marknadsperspektivet. Generellt är det viktigt med bra företagsvillkor som skapar konkurrenskraft, men i slutändan är det alltid konsumenternas efterfrågan som ska styra produktionen, säger Lars Tysklind, miljöpolitisk talesperson Liberalerna.
- Vi måste skapa förutsättningar för att öka självförsörjningen på mat, vilket har varit centralt för mig i vårt arbete. Med denna livsmedelsstrategi kan vi äntligen höja lönsamheten inom jordbruket. Det säger Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna.
Från MPs hemsida: - Vår ökade konsumtion i Sverige möts just nu av ökad import. Det är mycket bättre om vi istället producerar mer ekologisk mat. Sverige har också förhållandevis bra djurvälfärd. Vi vinner mycket på ökad eko-produktion i Sverige, säger Stina Bergström.

I nästa inlägg kommer jag studera hur de olika aktörerna i livsmedelskedjan har kommenterat strategin, för att i ett avslutande inlägg ge min syn på hur den borde se ut.

No comments: