Tuesday 13 September 2011

Varför minskad tillgång till energi innebär kapitalismens dödDet är inte en tillfällighet eller sinnesförvirring som gör att USA är besatt av - och går i krig för -  att säkra oljeförsörjningen, inte bara till sitt eget land utan också till att driva det internationella handelssystemet. Tvärtom så baserar det sig på en insikt om att de fossila bränslena är avgörande för samhällets utveckling. Samhället är beroende av energi för stora delar av vårt välstånd. I själva verket går det mesta av de senaste två hundra årens utveckling att förklara med hjälp av ökade insats av extern energi. De tekniska innovationerna handlar bara om att rikta den energin till sånt som vi vill ha. De energimängder en modern människa har till sitt förfogande motsvarar hundratals slavar - och det utan att vi behöver föda dem eller bygga hus åt dem. Och då är det ju inte så konstigt att vi kan leva bekvämt.

Resonemang om att vi lever i ett tjänstesamhälle och att det moderna samhället har kopplat från välståndsutvecklingen från energianvändning är i stort en myt. Vi har utlokaliserat stora delar av vår industri, och de rika samhällena använder mycket mer energi än de fattiga. Energi är så betydelsefullt för vårt samhälle att man skulle kunna anse att energin är världens valuta.

När vi diskuterar energi så handlar det inte alls bara om bruttotillgången av energi. Det handlar om energiformerna, man kan t.ex. inte jämföra elektricitet med bränsle - i svensk  kärnkraft användes 191 TWh insatt kärnbränsleenergi år 2007, vilket gav ca 64,3 TWh el. Det handlar om priset på energi relativt arbete och annat. Det handlar om tillgänglighet i tid och plats, det är t.ex. en stor begränsning för vindkraft att den varierar så mycket (det går förvisso att lagra men lagringen kostar pengar och ger förluster). Och det handlar om energiproduktionens och användningens effektivitet, eller energiutbytet, på engelska använder man termen Energy Return on Energy Invested (EROEI).

Priset på energi styrs kortsiktigt av tillgång och efterfrågan, men långsiktigt också av framställningskostnader och av EROEI. Oljan kommer inte "ta slut" som en del förenklade peak oil resonemang anger, men oljan kommer bli dyrare och dyrare i takt med att mer svårtåtkomliga källor används - och att EROEI går ned. EROEI av de flesta andra energikällor, och de energisystem de kräver är betydligt sämre. Om man t.ex. diskuterar solenergi så är det. bedrägligt att bara beräkna energiutbytet direkt i panelen, man måste räkna med de lagrings- och distributionssystem som är en helt väsentlig del av nästan alla applikationer av solenergi. De åtgärder som föreslås för att få kolanvändningen acceptabel ur växthusgasperspektiv (så kallad Cardon Capture and Storage) kommer kraftigt sänka EROEI från kol, vilken idag är rätt hög. Vi går oundvikligen mot ett lägre energiutbyte, och ju mer energi som används ju lägre blir det, eftersom de lösningar som har bra utbyte exploateras först.

Vi tenderar också att bortse från EROEI i användarledet. Så om EROEI av bensinproduktionen är 10 så är EROEI i bensinanvändningen i bilen bara drygt 3 eftersom endast en mindre del av bränslet används för att driva fram bilen. En EROEI under tio i produktionsled (kärnkraft befinner sig där någonstans) betyder redan att mycket stor del av ekonomin, och energin, ägnar sig åt att producera energi. En EROEI under tre gör i realiteten att energiproduktionen är mer eller mindre meningslös. De flesta biobränslen och vissa solenergiapplikationer befinner sig där. Allra mest alarmerande är att jordbruket, vår grundläggande energiförsörjning har ett negativt energiutbyte, dvs. är helt beroende av att subventioneras med extern energi för att fungera. Och även om jag inte kan förklara kausaliteten så är det nog mer än en tillfällighet att det jordbruk som är helt subventionerat av externa energiinsatser också är subventionerat med massor av pengar, och vice versa.

Vad betyder det här för samhällsutvecklingen?  Ett sjunkande energiutbyte leder till att tillväxt blir mindre möjlig och mindre intressant, den lönar sig helt enkelt mindre, är inte ens möjlig. Sparande, av energi och av kapital, kommer löna sig mycket bättre än idag. Obefintlig tillväxt kommer också göra kapitalismen omöjlig, både ekonomiskt och socialt. Kapitalismen är ett system som bygger på att man kan tjäna pengar på pengar, det är ju mer eller mindre själva definitionen av kapitalism. Det är inte frågan om kapitalism är "rätt" eller "inte rätt", den är helt enkelt inte möjlig i en stationär ekonomi, eftersom det då blir så att det den ene tjänar, förlorar den andre, på ett mer direkt och tydligt sätt än idag.
Det här är en renodling av vissa idéer som utkristalliserat sig i processen med att skriva Trädgården Jorden och dess engelska uppföljare Garden Earth.  Det är tankar under utveckling och jag tar mycket gärna emot synpunkter på dem. Jag har möjlighet att stödja de flesta, men inte alla, påståendena med fakta och källor. 

Några länkar som behandlar likartade, men inte identiska tankar
Sydsvenskan,Forskare spår kapitalismens död
DN; Myten om maskinen
GP: Hållbar ekonomi möjlig utan tillväxt 
2 comments:

Jan Wiklund said...

Du är helt på samma spår som Immanuel Wallerstein här, han kanske kan förse dig med en del andra argument också, se t.ex. http://www.energybulletin.net/node/47691

Sen är förstås, också i Wallersteins efterföljd, frågan vad som kommer istället. Det är inte självklart att det blir något bra - det kan ju bli något so liknar det romerska imperiet, till exempel.

Gunnar Rundgren said...

Jan, det är sant att det inte alls måste bli något bra. Jag tror chansen att det blir något bra ökar om vi inser i tid vad som håller på att hända och varför det händer. Jag är inte säker på om referensen till romarna innebär att du menar att kollapsen kan bli som rommarrikets kollaps eller om du menar att ett auktoritärt rike som romarnas kan komma efter oss. Vad gäller kollapser av stora riken så är jag inte alltid säker på att de har varit så negative för vanligt folk. Vi har ju bara historien från elitens perspektiv. Men om romarrikets kollaps var dåligt för bönder och slavar vet jag inte.