Monday, 10 June 2019

Kött och mjölk från betesmarker


Sambanden mellan betesmarker, vallodling på åkermark och produktion av mjölk och kött är komplexa och inte alltid intuitiva. Hur mycket kött och mjölk som kan produceras från betesmarken i första hand är en ekonomisk fråga. Vi har låtit mycket stora arealer betesmark växa igen i Sverige för att det inte har lönat sig att hålla dem betade. Om vi väljer en produktionsmodell för mjölk som bygger på grovfoder och låg produktion per ko kommer vi kunna producera dubbelt så mycket kött jämfört med en modell med intensiv produktion.
En gräsbaserad mjölk och köttproduktion kan mycket väl producera mjölk och nötkött på den nivå som svenskarna idag konsumerar.

Det finns väldigt många påståenden om hur många kor/hur mycket kött/hur mycket mjölk man kan producera från betesmarker i Sverige och i världen. Sanningen är förstås att ingen riktigt vet säkert och att det beror väldigt mycket på hur man räknar. En forskningsöversikt av Hannah Van Zanten med flera kom nyligen fram till att djur som uteslutande föds upp på betesmarker skulle kunna producera ungefär 7 gram protein per person och dag, dvs en åttondel av dagsbehovet av protein.  Omräknat till kött skulle det vara knappa 10 kg kött per person.

Det mesta tyder på att betesmarkerna inte utnyttjas på bäst möjliga sätt. I själva verket är det en rätt stor del av det som klassas som betesmarker som inte betas alls, i alla fall inte av tamboskap. I Sverige används inte stora delar av naturbetesmarkerna och mycket stora arealer har fått växa igen. Vad man klassar som betesmarker eller inte varierar också stort i världen. En mycket stor del av världens kor, särskilt de för mjölkproduktion, föds inte heller upp uteslutande på bete utan de äter alltifrån sopor till kraftfoder. Jag utvecklar detta mer i den här artikeln.

För svenska förhållanden kompliceras det hela ännu mer av att det är nästan omöjligt att föda upp djur helt på betesmarker. Det går nog i och för sig om man accepterar att djuren ”bara överlever” på vintern. Det är ju principen man tillämpar i rätt många andra länder med tuffare klimat än vårt (det gäller lika mycket i kalla klimat som i torra klimat), och det är ju så älgar, rådjur och renar lever. Det är dock i strid med svensk djurskyddslag och är heller inte ett lönsamt sätt att sköta djur på under rådande förhållanden. Någon mjölk att tala om skulle det heller inte bli på vintern. En annan sak är att man sannolikt skulle kunna utnyttja vinterbete betydligt mer än vad som görs idag. I runda slängar kan kor födas halva året på bete och andra halvan behöver de odlat foder. Givetvis skiljer det sig en del i landet, men det kan duga som genomsnitt för resonemangen här.


I studien Ekonomi och ekosystemtjänster i gräsbaserad mjölk- och nötköttsproduktion av Christel Cederberg, Maria Henriksson och Håkan Rosenkvist finns intressanta data och scenarion för olika former av mjölk och nötköttsproduktion i olika typgårdar. Jag har använt deras data för att beräkna hur mycket kött och mjölk som kan produceras på en gräsbaserad ekologisk mjölkproduktion. Den bygger då på utnyttjande av naturbetesmarker, odling av vall på åkermark samt en mindre del odling av spannmål på de egna gårdarna.* Proportionerna mellan bete på åkermark och naturbete är de som finns i studien och kan givetvis variera i verkligheten. Som jämförelse finns en intensiv produktion som liknar den förhärskande modellen, med inköpta proteinfoder. I det sammanhanget skall man komma ihåg att det blir stora strömmar av restprodukter från livsmedelssystemet som med fördel kan användas, och som används idag, som djurfoder. Om man ger det till nötkreatur eller till grisar eller höns beror i första hand på marknadsförhållanden av olika slag.

I beräkningarna förutsätts alla kalvar födas upp antingen för ersättning av de mjölkkor som tjänat ut eller som stutar eller tjurar för slakt. Deras foder är medräknat. Köttet kommer alltså både från de uttjänta mjölkkorna och deras avkomma. 

Mina beräkningar ger följande resultat för en gräsbaserad mjölkproduktion med 6 ton mjölk per ko respektive en intensiv produktion med 10 ton mjölk per ko. Nu är inte Sverige längre självförsörjande på mjölk. Nästan hälften av mjölkprodukterna vi konsumerar (främst ost) är importerad, men samtidigt exporterar vi mycket mjölkpulver, så netto kan man säga att vi producerar knappa tre fjärdedelar av det vi konsumerar. Samma beräkningar byggt på mjölkkonsumtionen ger följande. 


I sammanhanget får man dock komma ihåg att i den ekologiska mjölkproduktionen skall kalvarna dricka riktig komjölk, så det går bort en del av mjölken till kalvuppfödningen. Det vill säga mängderna räcker inte riktigt till nuvarande konsumtion.

Många inser sannolikt inte hur betydelsefull utvecklingen av mjölkproduktionen är för nötköttet i Sverige. Det saknas exakt statistik för det, men uppskattningsvis tre femtedelar av det svenska nötköttet har sitt ursprung i mjölkproduktionen om man räknar med de kalvar som föds upp till slakt av specialiserade uppfödare. Den enorma produktivitetsutvecklingen i svensk mjölkproduktion i kombination med vikande marknad har gjort att antalet mjölkkor idag är bara en sjättedel av vad det var på 1930-talet. Förutom att mjölkproduktionen har minskat så betyder det att antalet kalvar och djur till slakt minskat ännu mycket mer. Det har berett vägen för en specialiserad uppfödning av nötkreatur bara för slakt. Dessa kommer från dikor, dvs kor där kalvarna går med mammorna under lång tid.

Vid en gräsbaserad produktion av mjölk kommer det produceras nästan dubbelt så mycket kött som från en intensiv mjölkproduktion för samma mjölkmängd. Detta under förutsättning att det lönar sig att föda upp djuren till vuxen storlek innan slakt förstås. När vi hade mycket fler kor slaktades det mycket kalv. På 1950-talet slaktades 640 000 kalvar om året, nu slaktas det mindre än 20 000 kalvar. Man kan också förändra proportionerna mellan kött och mjölk genom att använda könssorterad sperma eller genom att slå ihjäl kalvar vid födseln (något som inte förekommer i Sverige, men tyvärr i andra länder). 

Naturbetesmarkerna låter sig också bättre utnyttjas med den gräsbaserade mjölkproduktionen. Med den större mjölkproduktionen produceras också cirka 17 kg nötkött per person (slaktvikt) vilket är mindre än dagens förbrukning (24 kg), men väl i nivå med historiska tal. Minst nötkött blir det med den intensiva produktionen i nivå med dagens volym, då blir det endast drygt 6 kg nötkött per person och år, lägre än den volym som kommer från svensk mjölkproduktion idag. Man skulle givetvis kunna räkna på en modell med ännu lägre mjölkavkastning. Då skulle man behöva fler kor, och skulle kunna utnyttja gräs ännu bättre samt producera mer kött. I det intensiva scenariot står bete för ungefär en tiondel av foderintaget, medan i 6-tonsscenariot knappt en tredjedel av fodret utgörs av bete.   

Naturbetesarealen kan också betas av dikor (de som ofta kallas ”köttdjur”), får**, getter eller hästar. Om vi räknar på ett dikoscenario för utnyttjande av naturbetesmarkerna och använder data från samma rapport får vi följande resultat: 


Det kan tyckas svårbegripligt att vi får mindre kött genom att ha en specialiserad köttproduktion som utnyttjar naturbetesmarkerna fullt ut. Men skillnaden beror på den betydligt mindre användningen av åkermark. Likväl kommer drygt hälften av djurens foder från åkermark också i ett scenario med naturbete.

Som läget ser ut just nu är det svårt att hävda ens den naturbetesmark som finns, det beror på att vi har för få djur, på att djuren inte finns på samma ställe som naturbetesmarkerna och på att det helt enkelt är för dyrt att beta naturbeten (vilket rapporten behandlar i berömvärd detalj). Det hela förvärras av den ständigt pågående strukturrationaliseringen som gör att gårdarna bara blir större och större.

Många anser att vi borde fördubbla arealerna med naturbetesmarker. Låt oss kombinera de två nötkreatursscenariona som använde mest naturbete. 


Vi kommer då producera knappt den mjölk vi konsumerar (kom ihåg att kalvarna skall ha!) och nästan precis den mängd nötkött som vi konsumerar idag.* Vi kommer att använda mer än hälften av all åkermark för nötkreaturen. Vi kan fortfarande använda mer än 1 miljon hektar åker för grödor för humankonsumtion och foder till får, hästar, grisar och höns. Beräkningarna bygger också på att de vallodlingar som idag är väldigt extensiva med låg skörd, intensifieras (fortfarande utan användning av konstgödsel). Eftersom vallandelen i de gräsbaserade nötkreaturssystemen blir väldigt högt finns gott utrymme för krävande grödor i kogårdarnas växtföljder. Den höga vallandelen borgar också för god markvård, kolbindning och bördighet.

Ambitionen att dubbla arealen betesmark kan synas överdriven. Men den senaste uppskattningen är att vi hade närmare 10 miljoner hektar betesmark i Sverige 1850 och att vi skulle behöva 2,4 miljoner hektar betesmarker för att effektivt bevara den biologiska mångfalden kopplade till dessa landskapstyper i Sverige. I själva verket är en fördubbling av betesmarken ett lågt ställt mål.

På det stora hela visar beräkningarna att ett jordbrukssystem byggt på ekologiskt jordbruk, effektiv användning av naturbetesmarker och idisslare kan producera kött och mjölk i en storleksordning som är nära dagens konsumtion. Naturbetesmarker kan ge ett bra tillskott till jordbrukssystemet, men de kan bara utnyttjas om åkermark också används för samma produktionssystem.  

*

Som alla modeller bygger dessa på en rad antaganden. Det viktigaste är att djuren kommer att utnyttja betesmarken. Men det finns inga garantier för det. Vid slutet av 2017 hade Sverige 323 000 mjölkkor och 199 000 dikor. Att de existerande naturbetesmarkerna ändå inte hävdas trots det koantalet beror på att djuren och betesmarkerna inte finns på samma ställe och att det kostar för mycket att hävda betesmarken, särskilt de små markerna. Enligt rapporten Ekonomi och ekosystemtjänster i gräsbaserad mjölk- och nötköttsproduktion behöver en typisk dikogård en ersättning motsvarande 6 000 kronor per hektar för att få lönsamhet. Nuvarande betesstöd är betydligt lägre.

När man hävdar att betesmark bara kan spela en liten roll för den svenska nötköttskonsumtionen bygger det på antagandet att det som gäller nu är naturgivet, men det är en helt felaktiga slutsats. Det finns givetvis biologiska gränser, men det är inte alls dessa som avgör under rådande förhållanden. Vi har låtit mycket stora arealer betesmark växa igen i Sverige för att det inte har lönat sig att hålla dem betade. Även om man vill ha betande djur är det i normalfallet mycket billigare att låta dem beta på åkermark. Enligt Christel Cederberg, Maria Henriksson och Håkan Rosenkvist är kostnaden för naturbete genomsnittligt ungefär två och en halv gång högre än åkerbete. Hur mycket kött som kan produceras från betesmarken är därför i första hand en ekonomisk fråga.

Samtidigt är det viktigt att inse att under svenska förhållanden är utnyttjandet av naturbetesmark kopplat till användning av åkermark, dvs om vi skall beta naturbetesmarkerna måste vi också odla foder på åkermark (om vi inte i stor skala återupptar forna tiders myr och ängsslåtter förstås). Det är dock inget som är negativt. Odlingen av vall som vinterfoder förbättrar jordarna, binder kol och kan ge högre skörd av andra grödor för human konsumtion. Det går därför inte att meningsfullt diskutera betesdrift isolerat från jordbrukssystemet i stort.

Per person har vi i Sverige ungefär en tiondel av det globala genomsnittet av betesmark. I Mongoliet finns det 30 hektar betesmark per innevånare, i Sverige 0,04 hektar.* Beräkningarna i studien är scenario för 2030 och skördenivåerna har skrivits upp med 10 procent jämfört med dagens beräknade skördar. I alla fall är beräkningarna osäkra. Skördarna för ekologisk spannmål för denna produktion kan förväntas vara högre på dessa mjölkgårdar med den stora andelen vall än de är på många spannmålsproducerande gårdar idag (vallodlingar i växtföljderna tenderar till att öka skördarna av efterföljande spannmålsgrödor). Syftet med min artikel är inte exakthet utan att få ett grepp om storleksordningar och förhållandet mellan utnyttjandet av olika typer av mark vid olika former av produktion.
** Man kan göra liknande uträkningar för fåruppfödning. På det stora hela blir det nog en liknande bild. Sannolikt kan får med vårlamning utnyttja naturbetesmarkerna något bättre än dikor eftersom deras lamm kan växa till slaktvikt utan vinterfoder, men det är inget jag undersökt i detalj.

8 comments :

Anonymous said...

Tack!
Vi börjar här - med målet att återfå gynnsam bevarandestatus på alla dessa arter - vilket borde betyda ca 2 miljoner betande nötkreatur, 1,5 miljoner får och någon miljon getter. (ngt mindre kanske eftersom vi har större djur idag)

Sen kan vi med tiden utveckla små självkörande robotar som återupptar slåttern. Iaf på våtmarksängar som är produktiva och viktiga för fågellivet kan det finnas betalningsvilja. Svårare med stagghedar i finnskogen...

/Jonas E

Anonymous said...

Vore det inte rimligt att svedja de monokulturella barrplantagerna och utvidga betesmarkerna (självklart med inslag av träd enligt agroforestrymodell) markant så att man helt kunde överge spannmål som föda åt både människor och nötkreatur?

Gunnar Rundgren said...

Jag tror faktiskt att det inte är möjligt. Jag vet att många anser jordbruk och spannmålsodling som mänsklighetens största misstag. Men när jag tittar på frågan ser jag ingen möjlighet att planetens befolkning skulle kunna försörja sig på betande djur kompletterat med frukt, nötter och lite grönsaker. Kulturer som haft den modellen, som delar av Nordamerikas indianer och olika former av pastoralister eller jägare har haft en befolkningstäthet betydligt lägre än dagens samhällen.

Ekokobonden said...

Tack Gunnar! Det skulle alltså behövas mer betalningsincitament för betesmarkerna, från andra aktörer än dagens myndigheter och konsumenter.
Vad sägs om att anlägga brandgator på ett par hundra meters bredd genom våra större skogsområden, så att största sammanhängande skogsområde fick vara tex 5 km2. Dessa brandgator skulle kunna befolkas av nötkreatur och får, kanske med glada "Mandelmann-wannabes" som herdar.
Tror att såväl stat, som försäkringsbolag och skogsägare skulle kunna tänka sig att bekosta detta.
Vi skulle minimera risken för större skogsbränder framtida heta torra somrar, vi skulle dessutom kunna få en "foderreserv" som bönderna skulle kunna skörda sådana torra somrar.
/Anders
Grästorp

Anonymous said...

Att kunna nå naturbeten, eller inte, handlar nog också om att mjölkrobotarna idag gör att korna inte kan gå särskilt långt från gården. Dvs, frågan handlar delvis också hur en robotgård skulle kunna nyttja naturbeten? Måste roboten bort? Kan den göras mobil? Hur stor omställning krävs?

Gunnar Rundgren said...

@Anders, absolut och jag tror också på beten på brandgator. Vi har flera hundra tusen hektar med kraftledningsgator som också borde kunna betas. Och jag gillar verkligen tanken på moderna herdar.

@Anomym, jo tekniken ligger på många sätt bakom förändringar. Vi besökte en gård i Ryssland som skulle ha fem olika stall med en robot för varje stall just för att kunna utnyttja betesmarkerna bättre.

GuDu said...

Det är ju intressant. Men det intressanta är varför våra politiker inte vill ha det så här. Varför ger de sämre förhållanden för Sveriges bönder än deras utländska konkurrenter?

Så länge Sveriges företagande hålls tillbaka av våra politiker blir allt bara önskedrömmar.

Som det heter: marknaden löser allt, i det senare dryga halvseklets Sverige är lösningen nedläggning.

Unknown said...

Vill bara tillägga att det redan finns forskning kring att använda mobila mjölkningsrobotar och den funkar rätt bra. Tekniken behöver dock utvecklas mer och, återigen, det handlar I slutändan om lönsamhet...