Monday 9 March 2020

Köp inte falska klimatbudskap


Svenskt kött har 60 procent lägre utsläpp och svensk mjölk 44 procent lägre än det globala genomsnittet. Visst låter det fantastiskt bra? Och det kan låta ännu bättre. Mjölk från världens största mjölkproducent, Indien, släpper ut hela fem gånger så mycket växthusgaser somsvensk mjölk. Indiska kor växer långsamt, mjölkar lite och lever längre och ger därför stora utsläpp av metan per kilo kött eller mjölk. Men indisk mjölkproduktion använder betydligt mindre insatsmedel och fossila bränslen än den svenska mjölkproduktionen.

Stora delar av världens mjölk- och köttproduktion är nästan fossilfri. I Sverige är det tvärtom så att allt färre gårdar, bönder och kor producerar allt mer mat med hjälp av allt mer insatsmedel, inte minst fossila bränslen och fossilproducerad konstgödsel. Samma sak gäller för den amerikanska feedlotindustrin och den danska mejeriindustrin och argumentationen är därför samma som den svenska – intensiv produktion ger lägre utsläpp av växthusgaser.

Den metod som används för att beräkna klimatpåverkan, livscykelanalysen, kommer från industrin och passar bra för att beräkna miljöpåverkan vid serietillverkning av olika produkter i kontrollerade miljöer. Jordbruk är däremot en biologiskt baserad och därmed också mycket varierad verksamhet. Dessa variationer kan inte livscykelanalysen hantera.Metoden tar sällan med sådant som är svårt att mäta, som biologisk mångfald,arbetsmiljö, levande landsbygd, djuromsorg, kolinlagring osv

Men även många av de siffror som redovisas bygger på schabloner och inte mätningar, vilket gör siffrorna mycket missvisande. För lustgas kan skillnaden vara en faktor på tiomellan schablon och verklighet. Metan räknas om till koldioxidekvivalentervilket inte ger en sann bild av metanets uppvärmande effekt. De sätt som man beräknar utsläppen av metan och lustgas diskriminerar extensiv drift med lägre produktion per djur och gynnar intensiv. 

När nu Arla, Scan med flera bygger sitt klimatarbete på detta innebär det att man köper och stödjer en felaktig problemformulering och beräkningsmodell. Det innebär också att företagen ytterligare driver på industrialiseringen och strukturrationaliseringen av jordbruket. Detta gynnar inte miljön eller djuren och slutänden inte heller bönderna eftersom de flesta får lägga av medan de som är kvar sitter fast i ett ekorrhjul av ständigt ökad konkurrens. 

Inte heller kommer vare sig mjölk eller nötkött vara vinnare. Överst på prispallen i effektivitet står i stället soja, palmolja, vete, majs, socker och broiler. Genom att bejaka livscykelanalysernas och företagsekonomernas syn på mat och jordbruk bidrar man i slutändan till industrialisternas våta dröm – pulvermaten, näringslösningen och labbfejkkött.

Den betande och gräsätande kon är unik inom lantbruket. Det är hon som levererar de flesta ekosystemtjänsterna. Det handlar bland annat om biologisk mångfald, pollinering, jordförbättring, kulturlandskap och omvandling av sådant människor inte kan äta till högvärdiga livsmedel. En anpassning av produktionen till ett ensidigt klimaträknande leder till en minskning av merparten av dessa nyttor. Hur betesmarken stegvis har övergivits och vallodlingen blivit allt mer intensiv och ensidig är tydliga tecken på detta. Detta underminerar alltmer argumenten för en svensk mjölk- och köttproduktion. Om vi gör som alla andra, vad är då vitsen med att köpa svenskt?

Svensk lantbruk och deras företag måste nu bestämma sig. Tänker man fortsätta driva industrialiseringen och nedläggningen av svenskt lantbruk, eller tänker man göra något annat?

Ann-Helen Meyer von Bremen, journalist och småbonde
Gunnar Rundgren, jordbrukskonsult och småbonde
Införd i Land Lantbruk 6 mars 2020

4 comments:

GuDu said...

Det skulle vara kul att se verkningsgraden på jordbruk förr och nu.

Viken energi eller näring fick man ut per investerad energi eller näring. Förr och nu. Är det effektivast nu, likvärdigt eller lägre verkningsgrad?

Gunnar Rundgren said...

Det finns en del sådana undersökningar, resultatet beror en hel del på systemgränserna. Räknar man med hela livsmedelsystemet är verkningsgraden i det moderna systemet usel, och man bör ju faktiskt se till hela systemet.

Anonymous said...

Fast om det nu är så att handel leder till fred så ska väl även det in i kalkylen. Återstår att bevisa kausaliteten dock...

Gunnar Rundgren said...

Ja, just påståendet om att handel leder till fred är ofta sagt men står rätt obevisat. Det är underligt att det bara leder till fred med länder vi ändå inte är rädda för, men inte alls till fred med de vi är rädda för. ...Hörde en forskare på FOA säga något i den stilen angående Kina, där man oroar sig för kinesiska investeringar i samhällsviktig infrastruktur.