Saturday, 17 November 2012

Boksläpp!!

Välkommen till en heldagskonferens för att diskutera hur världens växande befolkning ska kunna försörjas utan att ta kål på planeten.
Går det verkligen att producera mat till alla utan att jorden förstörs? Vi blir allt fler människor på planeten. Många hungrar och andra är överviktiga. Jordar utarmas och eroderar. Det är brist på vatten. Haven är övergödda och utfiskade. Arter försvinner och ekosystemtjänster raseras. Allt detta är bilder vi matas med och som speglar hur illa det står till med vårt klot. I det läget är det lätt att ge upp. Och tänka att den enda utvägen är att köra på i de gamla, vanliga hjulspåren som faktiskt gett skördeökningar och lyckats försörja fler under de senaste 50 åren. Lite miljöförstöring får man väl tåla för att få mat på bordet. Eller? 
Nej, knappast. Ekosystemen sätter ramarna för hur det nya jordbruket måste utvecklas. Redan idag finns både forskning och praktiska exempel att lära av. Det nya lantbruket måste utgå från platsens resurser. Det vet vi från svenska erfarenheter. Och i utvecklingsländer har småbönder i Tanzania och Uganda omsatt detta i praktiken och har både lyckats försörja fler och minska miljöbelastningen. Vad kan vi lära av detta? Hur går man vidare? Vad betyder detta för svenskt lantbruk, som har det allt tuffare? Vilken politik behöver vi?

Utöver lanseringen av Naturskyddsföreningens bok ”Jorden vi äter” kommer många viktiga frågor att diskuteras denna dag. I programmet finns representanter från bland annat OECD och TOAM i Tanzania som beskriver det globala jordbrukets utmaningar och presenterar ”Africa’s way forward”. Eftersom ”business as usual” inte längre är möjligt kommer professor Erik Steen Jensen vid Sveriges Lantbruksuniversitet att beskriva olika jordbrukssystem i relation till hållbarhet. Slutligt program kommer att skickas till alla anmälda.

Anmäl dig här
No comments :