Tuesday, 24 May 2011

antibiotikaanvändningen i djurhållningen -nästa skandal

Jag har skrivit om antibiotikaresistens ett par gånger
Växande problem med antibiotikaresistens
Mindre salmonella och ingen antibiotikaresistens i ekologisk kyckling

Jag är övertygad om att användningen av antibiotika i jordbruket håller på att "förstöra" våra möjligheter att bota allvarliga infektioner med antibiotika.

I Trädgården Jorden skriver jag:

Antibiotikaanvändningen i djurhållningen kan mycket väl bli nästa skandal efter galna ko-sjukan. Utvecklingen av antibiotika till effektiva läkemedel för snart sextio år sedan revolutionerade behandlingen av infektioner. Tack vare antibiotika, som i dag är en självklar tillgång i vårt välfärdssamhälle, kan bakteriesjukdomar hos människa och djur effektivt botas. Denna möjlighet hotas nu genom att bakterier i ökande omfattning utvecklar resistens mot antibiotika. Varje år beräknas 25000 personer inom EU dö av infektioner av någon av de multiresistenta bakterierna. Enbart sjukvårdskostnaderna för att vårda de drabbade uppgår till 1,5 miljarder euro per år (SvD 2009c). Det finns i världen redan idag sjukdomsalstrande bakterier som är resistenta mot alla kända antibiotika. Resistensutvecklingen går långsammare i Sverige än i många andra länder, men resistenta bakterier sprider sig över nationsgränserna och har redan medfört problem inom den svenska sjukvården. Antibiotika används i Sverige endast för medicinska ändamål inom human- och veterinärmedicin. I många andra länder används antibiotika också som tillväxtbefrämjare inom djuruppfödningen och som bekämpningsmedel. Av den totala antibiotikaproduktionen i USA, runt 23000 ton, används ungefär lika mycket inom djurhållningen som inom humanmedicinen (Lundström m.fl. 2009). När bakterier kommer i kontakt med antibiotika hämmas endast de känsliga bakterierna medan de resistenta varianterna kan ta överhanden och anrikas (selekteras). All antibiotikaanvändning i olika miljöer bidrar till resistensutveckling och kan därmed påverka möjligheterna till en effektiv behandling av djur och människor.
The Ecologist skriver nu: Overuse of drugs in animal farming linked to growing antibiotic-resistance in humans. 
Artikeln innehåller en hel del länkar vidare. 

Du kan höra en föreläsning av Håkan Hanberger här. "are bugs the winners?" frågar han. 

eller läsa en vetenskaplig studie "Livsmedelsproducerande djur – en källa för antibiotikaresistens?". den skriver bla:
En annan faktor som bidrar till en ökad resistensutveckling är att samma typer av antibiotika används inom flera sektorer: inom human- och veterinärmedicin såväl som inom djuruppfödning och jordbruk. Resistens inom en sektor kan spridas vidare till en annan, till exempel kan resistenta bakterier spridas från djur till människa genom direkt eller indirekt kontakt. En spridning via livsmedelkedjan är också möjligt. Livsmedelsproducerande djur kan förvärva resistenta bakterier vid antibiotikabehandling och dessa bakterier kan kontaminera köttet vid slakt och på så sätt nå den mänskliga konsumenten.
En särskilt absurd variant är att man tillsätter en  antibiotikaresistent gen till GMO potatis.
Under 2010 odlades för första gången GMO-grödor kommersiellt i Sverige. Det handlar om den kontroversiella GMO-potatisen Amflora som har modifierats för att producera stärkelse som är tänkt att användas för papperstillverkning, med mera. Potatisen har även tillförts en antibiotikaresistent så kallad markörgen (nptII), vilken är motståndskraftig mot två familjer av antibiotika: kanamycin och neomycin. Detta enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. Läs mer

 


No comments: