Källor Kornas planet 1:a upplagan 2020.
2. Varför har ni inte höns? 
Arstechnica 2017, The Mongols built an empire with one technological breakthrough https://arstechnica.com/science/2017/05/the-mongols-built-an-empire-with-one-technological-breakthrough/
Aron Putnam mfl 2016, Little Ice Age wetting of interior Asian deserts and the rise of the Mongol Empire, Quaternary Science Reviews, Volume 131, Part A, 1 January 2016, Pages 33-50
Xinhua 2018, Number of livestock animals in Mongolia rises to over 66 mln, 2018-12-27, http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/27/c_137702293.htm
FAO 2011, AQUASTAT - FAO's Global Information System on Water and Agriculture, Country Profile – Mongolia,  http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/MNG/

3. Vi eldar
Mats Morell 2001, Jordbruket i Industrisamhället.
Länsstyrelsen i Örebro län 2018, ”Kvismaren”, https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besok-och-upptack/naturreservat/kvismaren.html.
Länsstyrelsen VG 2015, ”Hornborgarsjön/Sänkning och Restaurering” projektwebbar.lansstyrelsen.se/hornborga/Sv/omhornborgasjon/Pages/restaurering.aspx 20 december 2015
Anders Jacobson och Per Toräng 2018, Artikel 17-rapporteringen 2019 gräsmarker, presentation Miljömålsseminarium 20 november 2018.
FAOSTAT
Sifo 2018, sammanfattning av opinionsundersökning.
SLU 2019, IPBES globala rapporten 2019 – slutsatser,  https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/verksamhet/internationell-verksamhet/ipbes/slutsatser-global-rapport-ipbes-2019/
Artdatabanken 2014, Arter & naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige.
Ida Andersen 2011, Stenminnen : de småländska stenmurarna - ett kulturarv

4. Skogen brinner
Livia Dias m.fl. 2016 Patterns of land use, extensification, and intensification of Brazilian agriculture, Global Change Biology, Volume22, Issue 8 August 2016.
SLU 2019, Soja i fodret till våra husdjur, https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/nyheter-huv/soja-till-husdjur/
FAO odaterat, Livestock Policy Brief 03, Cattle ranchingand deforestation
Sabine Henders mfl 2015, Trading forests: land-use change and carbon emissions embodied in production and exports of forest-risk commodities, Environmental Research Letters, Volume 10, Number 12.
Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren 2012, Jorden vi äter.
Chris Willie 2019, personlig intervju.
Naturskyddsföreningen 2015, Vem betalar priset för ditt kaffe?
Federico, G. 2005. Feeding the World Princeton för 1910, FAOSTAT för 2017
Jordbruksverket 2011, Jordbruket i siffor 1866-2007.
OECD 2019, Meat consumption, https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm
Christel Cederberg mfl 2011, Including Carbon Emissions from Deforestation in the Carbon Footprint of Brazilian Beef, Environmental Science & Technology 2011 45 (5), 1773-1779. 
EU 2019, Meat market observatory
Boerema, Annelies m.fl. 2016, Soybean trade:Balancing Environmental and Socio-Economic Impacts of an Intercontinental Market, PLOS One 31 maj 2016.

5. Korna kommer när vi ropar på dem
Pär Segerdahl 2009, Djuren i kulturen. Hur naturligt kan våra husdjur leva?
Per Jensen 2001, Djurens språk. Samtal om makt, sex och barnuppfostran.
Wikipedia “Kluger Hans”.
Albright och Arave 1997, The Behaviour of Cattle.

6. Uroxen är död – länge leve kon!
Populär historia 2018, Älgjakt – kungligt nöje i alla tider, 3 oktober 2018.
Wikipedia 2019, Kostroma Moose Farm, https://en.wikipedia.org/wiki/Kostroma_Moose_Farm.
Forskning och framsteg 2012, Lömska fällor utrotade nästan älgen https://fof.se/tidning/2012/8/artikel/lomska-fallor-utrotade-nastan-algen
Amelie Scheu mfl 2015, The genetic prehistory of domesticated cattle from their origin to the spread across Europe, BMC Genet. 2015; 16: 54.
Maulik Upadhyay 2019, Genomic variation across European cattle: contribution of gene flow. Doktorsavhandling SLU.
 Wikipedia, “Aurochs”.
Jean-Denis Vigne och Daniel Helmer 2007, Was milk a “secondary product” in the Old World Neolithisation process? Its role in the domestication of cattle,sheep and goats. Anthropozoologica 42(2):9-40.
Albright och Arave 1997, The Behaviour of Cattle.
Wikipedia “Horse Harness”.
P.Sarangerel odaterat, The Potentials for Bioenergy Development in Mongolia, MINISTRY OF FUELAND ENERGY Mongolia.
Jonathan H Epstein och Joan T Price 2009, The Significant but Understudied Impact of Pathogen Transmission From Humans to Animals, Mt Sinai J Med 2009 Oct;76(5):448-55.  
Jessica M C Pearce-Duvet 2006, The Origin of Human Pathogens: Evaluating the Role of Agriculture and Domestic Animals in the Evolution of Human Disease, Biol Rev Camb Philos Soc 2006 Aug; 81(3):369-82.
J. F. Hammarsten, W. Tattersall, och J. E. Hammarsten 1979, Who discovered smallpox vaccination? Edward Jenner or Benjamin Jesty? Trans Am Clin Climatol Assoc. 1979; 90: 44–55.
KSLA 2019, Farsoter i Sverige, hur historien påverkar vår framtid, KSLAs tidskrift nummer 2 2019
Christine Nicholls 2017, Rinderpest Brings Disaster in the 1890s, Old Africa, http://oldafricamagazine.com/rinderpest-brings-disaster-in-the-1890s.
The Heritage Portal 2016, Raid Rhodes railways rinderpest rebellion-and-ruin,  http://www.theheritageportal.co.za/article/raid-rhodes-railways-rinderpest-rebellion-and-ruin
Ricardo Holdo mfl 2009, A Disease-Mediated Trophic Cascade in the Serengeti and its Implications for Ecosystem C, PLoS Biol. 2009 Sep; 7(9): e1000210.
Folkhälsomyndigheten 2019, Sjukdomsinformation om tuberkulos (TB) https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tuberkulos-tbc/
PDO Davis 2006, Tuberculosis in humans and animals: are we a threat to each other? J R Soc Med. 2006 Oct; 99(10): 539–540.
Ida Lindgren 2011, Bovin tuberkulos –smittvägar mellan människa och nötkreatur på den östafrikanska landsbygden.
V.H. Holsinger mfl. 1997, Milk pasteurisation and safety: a brief history and update, Rev Sci Tech . 1997 Aug;16(2):441-51. 
Arla odaterat, Mjölkens teknik, https://www.arla.se/om-arla/bondeagda/arlas-historia/produkterna/mjolkens-teknik/
Jordbruksutskottets utlåtande 36, 1934.
SVA 2019, Tuberkulos som zoonos, https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/tuberkulos.
Gijs Klous 2016, Human–livestock contacts and their relationship to transmission of zoonotic pathogens, a systematic review of literature, One Health. 2016 Dec; 2: 65–76.

Livsmedelsverket 2019, Opastöriserad mjölk, https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/mjolk-och-mejeriprodukter/varfor-pastoriseras-mjolken.
Gustav Räbk, Från mjölk till ost, Nordiska Museet.
Niklas Cserhalmi 2004, Djuromsorg och djurmisshandel 1860-1925.
Carin Israelsson 2005, Kor och människor.
Mats Morell 2001, Jordbruket i industrisamhället 1870-1945.
Svenska Dagbladet 2012, Mjölk en del av det moderna projektet, 21 maj 2012, https://www.svd.se/mjolk-en-del-av-det-moderna-projektet.
Populär Historia 2018, Så blev kaffet Sveriges nationaldryck, https://popularhistoria.se/artiklar/sa-blev-kaffet-sveriges-nationaldryck.
Eva-Britt Hult 2015, Den effektiva människans matställe, https://naringslivshistoria.se/bizstories-nyheter/naringslivshistoria/den-effektiva-manniskans-matstalle/
Ann-Helen Meyer von Bremen och Anders Ingvarsson 2015, Makten över matkassen, Bokförlaget Arena.
PROTOKOLL 1958 ANDRA KAMMAREN Nr 18 26 april—14 maj.
Svensk Mjölk odaterat, Basmätning 1989-2012.
SVT 2017, Svenskarna köper allt mer vegetabilisk mjölk, 19 juli 2017, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskarna-koper-allt-mer-vegetabilisk-mjolk
Semper 2018, Välling https://www.semperbarnmat.se/fragor-svar/valling, 11 april 2018
Jordbruksverket 2018, Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll, Uppgifter till och med 2016, JO 44 SM 1701.
Sveriges bryggerier 2018, Aktuell statistik om öl, cider, läsk och vatten, http://sverigesbryggerier.se/statistik/ 
Farm Journal’s Milk 2018, 10 Dairy Issues to Watch, https://www.milkbusiness.com/article/10-dairy-issues-to-watch.
FAOSTAT 2018
Can the world quench China’s bottomless thirst for milk?, Felicity Lawrence, The Guardian 29 mars 2019, https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/29/can-the-world-quench-chinas-bottomless-thirst-for-milk
USDA 2018, China, Fluid Milk Consumption Continues to Increase,  https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Dairy%20and%20Products%20Semi-annual_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_5-16-2018.pdf
Dehghan, M m.fl. 2018, Association of dairy intake with cardiovascular disease and mortality in 21 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study, The Lancet 18 september 2018. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31812-9/fulltext.
Arne Astrup mfl 2019, WHO draft guidelines on dietary saturated and trans fatty acids: time for a new approach? BMJ 2019;366:4137.
World Cancer Research Fund, wcrf.org.
M. Umesawa mfl 2008, Dietary calcium and risks of stroke, its subtypes, and coronary heart disease in Japanese; The JPHN Study Cohort.
Warensjö m.fl. 2009, Stroke and plasma markers of milk fat intake – a prospective nested case-control study. Nutrition Journal.
Larsson, J. Virtamo och A. Wolk. 2012. Dairy consumption and risk of stroke in Swedish women and men.

Peter Sylwan. Jorden och skogen – En essä om de areella näringarnas förändring. (Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900)
ATL 2007, Klassiska konamn vanligast, https://www.atl.nu/lantbruk/klassiska-konamn-vanligast/
Holstein Association 2017, Do You Know This About Holstein Cattle? http://www.holsteinusa.com/pdf/fact_sheet_cattle.pdf
Per E. Falk 2010, Hur SRB blev SRB – En historisk återblick bortom de senaste 75 åren http://www.scanred.se/hist02sv.html
Camilla Dahlberg 2010, Bevarande av svensk låglandsboskap, SLU examensarbete. 
ATL 2017, Svartvit ko på väg att dö ut. 31 augusti 2017.
Thise mejeri odaterat, Jerseytyrekalve, https://thise.dk/historier/jerseytyrekalve.
Ingvar Ekesbo 2011. Farm animal behaviour: characteristics for asesmentassessment of health and welfare, CABI.
Sandelin, Katarina, 2012. Livslängd och utslagningsorsaker hos mjölkkor.
Lant lantbruk 2018, Friska kor slås ut i förtid, 3 juli 2018, https://www.landlantbruk.se/lantbruk/friska-kor-slas-ut-i-fortid/.
J. J. Dibner och J. D. Richards 2005, Antibiotic Growth Promoters in Agriculture: History and Mode of Action, Poultry Science 84:634–643
SVA 2019, Antibiotika och djur inom EU, faktablad
CIDRAP 2018, FDA reports major drop in antibiotics for food animals, http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2018/12/fda-reports-major-drop-antibiotics-food-animals.
Ebba Schwan 2019, Dags att klättra ned från vår låga stapel, , ATL 16 juni 2019.
John Webster 2013, Animal Husbandry Regained: The Place of Farm Animals in Sustainable Agriculture, professor emeritus, Routledge.
EU kommissionen 2017, Overview report, Welfare of Cattle on Dairy Farms. Health and Food Safety Directorate-General.
Yle 2016, Djurskyddsföreningar: Alla kor behöver få komma ut på grönbete, 27 maj 2016,  https://svenska.yle.fi/artikel/2016/05/27/djurskyddsforeningar-alla-kor-behover-fa-komma-ut-pa-gronbete.
Jordbruksverket 2014, Beteslagstiftningens effekter på lönsamheten i mjölkföretagen – en studie av tre typgårdar.
Konkurrenskraftig Mjölkproduktion 2015, 12 frågor från mjölkföretagare. 12 svar från experter.
USDA 2007, Profits, Costs, and the Changing Structure of Dairy Farming, Economic Research Report No. (ERR-47) 41 pp
Britt, JH m.fl. Learning from the future – A vision for dairy farms and cows in 2067, J Dairy Science 1001:1-20
Jordbruksstatistisk sammanställning 2019, kapitel 6 lantbrukets djur.

Wikipedia, Hathor, https://en.wikipedia.org/wiki/Hathor
Donald K. Sharpes 2006 Sacred Bull, Holy Cow,. Sid 64
Wikipedia, Hesat, https://en.wikipedia.org/wiki/Hesat
Wikipedia, Mehet-Weret, https://en.wikipedia.org/wiki/Mehet-Weret
Mark Kurlansky 2018, Milk.
Christianity 2012, Who in the fourth century had milk instead of wine at communion? https://christianity.stackexchange.com/questions/8278/who-in-the-fourth-century-had-milk-instead-of-wine-at-communion.
Wikipedia, Kamedhenu, https://en.wikipedia.org/wiki/Kamadhenu
Rajat Ghai Jittendra 2017, How cow became the mother of demigods, Down to Earth,
D.N. Jha 2009, The Myth Of the Holy Cow,
C Sathyamala, 2018, Meat-eating in India: whose food, whose politics and whose rights?
Rajat Ghai Jittendra 2019 India’s cow crisis Part 1: Nepal bears the brunt of India’s cow vigilantism. Down to earth, 9 jan 2019.
Indian Express 2018, Three years after beef ban, slaughter of buffaloes in Maharashtra at an all-time high, 10 maj 2018, https://indianexpress.com/article/india/three-years-after-beef-ban-slaughter-of-buffaloes-at-all-time-high-in-maharashtra-5170754/
Eric Charline 2015, 50 animals that changed the course of history. Firefly Books.
Rudolf Steiner 1924, The Agriculture Course, Lecture 4,  
Swissinfo 2018, True or false: ‘Cows need horns to communicate’, https://www.swissinfo.ch/eng/fact-check_true-or-false---cows-need-horns-to-communicate-/44531226

Ann Norderhaug 2019, personligt meddelande
Svensk Fäbodkultur 2019, Fäbodbruk och fäbodkultur genom tiderna. http://fabod.nu/fabodvarlden/fabodbruk-och-fabodkultur-historik-och-bakgrundsbeskrivning/
Olga ??? 2019  Personligt meddelande.
FAOSTAT för 2016.
Yinon M. Bar-on m.fl. 2018, The Biomass distribution on Earth.
Anne Mottet m.fl. 2017, Livestock: On our plates or eating at our table? A new analysis of the feed/food debate, Global Food Security Volume 14, September 2017, Pages 1-8.
Ingvar Ekesbo 2011, Farm animal behaviour characteristics for assessment of health and welfare, Cabi.
Sara Johansson 2011, Högavkastande mjölkkor på bete - rutiner, skötsel och tillskottsutfodring,
Clive Phillips 2002, Cattle Behaviour & Welfare
Karen Launchbaugh, Biochemical aspects of Grazin Behaviour, i The Ecology and Management of Grazing Systems, ed. J. Hodgson and A. W. Illius,
Amanda Karlsson 2014, Effekten av toxiciteten hos ek för get, får och nötkreatur, https://stud.epsilon.slu.se/7292/1/Karlsson_A_140915.pdf
Den virtuella floran 2019, Sprängört, http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/cicut/cicuvir.html
Land Lantbruk 2019, Plasten utmaning för klimatsmart jordbruk, 20 juni 2019.
Zhongnang Wang m.fl. 2018, Large herbivores inluence plant litter decomposition by altering soil properties and plant quality in a meadow steppe.
Stig Welinder m fl 1998 Jordbrukets första fem tusen år.
Tamara Fetzel 2018, Feeding the world from grass, Doktorsavhandling Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

Albertsson B., Borgenvall K. 1995, Gödselproduktion, lagringsbehov och djurtäthet vid nötkreaturshållning Jordbruksverket.
Tech Times 2018, Cow Urine Being Planned To Be Sold As A Health Drink In India, 8 februari 2018.  https://www.techtimes.com/articles/220627/20180208/cow-urine-now-being-sold-health-drink-india.htm.
Carl Johan Gadd 2000, Den agrara revolutionen.
Bath, B. S. van. 1976, De agrarische geschiedenis van West-Europa (500–1850). Het Spectrum.
Mazoyer, M. och L. Roudart 2006, A History of World Agriculture: From the Neolithic Age to the Current Crisis Monthly Review Press.

Gård och djurhälsan 2019, Statistik. Kvalitetsutfall för olika slaktkategorier
Svenskt kött 2019, Nötfärs https://www.svensktkott.se/om-kott/styckdetaljer/not/fars/
Svenskt kött 2019, Marmorering i kött, https://www.svensktkott.se/om-kott/kottkvalitet/marmorering/

Christel Cederberg mfl 2018, Ekonomi och ekosystemtjänster i gräsbaserad mjölk- och nötköttsproduktion. Chalmers.

Erik Alsterberg 2012, Animaliska restprodukter vid köttproduktion, Examensarbete Uppsala universitet.  
Jordbruksverket 2014, Förluster av svenskt nötkött inom primärproduktion och slakt. Rapport 2014:07.
Cowan Office Supplies 2016, Paint Brush Hair Types, Cowanhttps://cowans.org/blogs/cowans-art-knowledge-know-how/92702145-paint-brush-hair-types
Andersson Palm, Lennart 2013, Sverige 1570, Göteborgs universitet.
Jordbruksverket 2018, Statistikdatabasen
Jan Rendel, 1992, Livsmedelsförsörjningens förändring från 1800-talets början KSLA tidskrift 131:35-51
Warton public policy initiative 2016, China’s Astounding Appetite for Pork: Recent Trends and Implications for International Trade, https://publicpolicy.wharton.upenn.edu/live/news/644-chinas-astounding-appetite-for-pork-recent-trends
Ingrid Larsson och Lena Hulten 2019, Nutritionella och vetenskapliga reflektioner på EAT Lancet rapporten, Dietistaktuellt 2019;28(2)42-7
Sven Hassler mfl 2009, Cancer among the Sami—a review on the Norwegian, Swedish and Finnish Sami populations, International Journal of Circumpolar Health, 67:5, 421-432.
GBD 2017 Diet Collaborators 2019, Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017,  Lancet 2019; 393: 1958–7 https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(19)30041-8.pdf.  

15. Smälta talg
R.I. Curtis, 2001, Ancient Food Technology.
Wikipedia 2014, “Ghee” en.wikipedia.org/wiki/Ghee.
Frank D. Gunstone 2002, Vegetable Oils in Food Technology.
R.E. Buchanan 1934, Competitive Position of Lard in the Market of Animal and Vegetable Fats.
Sveriges Offentliga Utredningar 1930, Vissa åtgärder för mejerihanteringens och smörexportens befrämjande.
Morell, Mats 2001, Jordbruket i industrisamhället 1870-1945, Natur och kultur.
Jordbruksstatistisk årsbok 1972.
Jordbruksverket 2015, Livsmedelskonsumtionen i siffror, rapport 2015:15
J.F. Fabiosa 2011, “Globalization and food consumption” i J. L. Lusk, J. Roosen och J. Shogren (Eds) The Oxford Handbook of The Economics of Food Consumption and Policy.
Gunnar Rundgren 2016, Den stora ätstörningen.
Cristin E. Kearns mfl 2016, Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research, A Historical Analysis of Internal Industry Documents, JAMA Intern Med. 2016 Nov 1; 176(11): 1680–1685.  
Karianne Svendsen mfl 2017, Saturated fat –a never ending story?, Food Nutr Res. 2017; 61(1): 1377572.
Arne Astrup mfl 2019, WHO draft guidelines on dietary saturated and trans fatty acids: time for a new approach?, BMJ 2019;366,
Cheapism 2017, Why Mcdonalds french fries used to taste a lot better
Lena Lidström och Charlotte Berg 2004, Kor och Kalvar tillsammans, Rapport 2004:05 Mat 21.
Josefin Gunnarsson 2013, Hur påverkar råmjölk kalvars immunitet? Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen Nr. 2013:11,  https://stud.epsilon.slu.se/5536/7/gunnarsson_j_130429.pdf
Kalvportalen 2019, Mjölkraskalv, http://www.kalvportalen.se/mjoelk/avvaenjning/mjoelkraskalv.   
Lantmännen 2019, Produktkatalog online, https://www.lantmannenlantbrukmaskin.se/produktkatalog/  
J.F. Johnsen mfl 2016, Is rearing calves with the dam a feasible option for dairy farms?—Current and future research, Applied Animal Behaviour Science Volume 181, August 2016, Pages 1-11.
Compassion in World Farming 2013, Dairy Cow-Calf Separation and Natural Weaning, Information sheet 6.
FIBL 2015, Mother-bonded and fostered calf rearing in dairy farming.

Bruno Notarnicola mfl 2017, The role of life cycle assessment in supporting sustainable agri-food systems: A review of the challenges, Journal of Cleaner Production, Volume 140, Part 2, 1 January 2017, Pages 399-409
Christel Cederberg mfl 2009, Greenhouse gas emissions from Swedish production of meat, milk and eggs 1990 and 2005, SIK Report No 793.
Ali Hasanbeigi mfl 2016, Comparison of carbon dioxide emissions intensity of steel production in China, Germany, Mexico, and the United States, Resources Conservation and Recycling 113:127-139.
Carbon Brief 2018, Q&A: Why cement emissions matter for climate change, https://www.carbonbrief.org/qa-why-cement-emissions-matter-for-climate-change.
R Kinsman mfl 1995, Methane and Carbon Dioxide Emissions from Dairy Cows in Full Lactation Monitored over a Six-Month Period, Journal of Dairy Science Volume 78, Issue 12, December 1995, Pages 2760-2766.
Myles Allen mfl 2018, A solution to the misrepresentations of CO2-equivalent emissions of short-lived climate pollutants under ambitious mitigation, Nature, npj Clim Atmos Sci 1, 16.
J Fuglestvedt mfl 2018, Implications of possible interpretations of 'greenhouse gas balance' in the Paris Agreement, Phil.Trans.R.Soc. A376: 20160445.
Jordbruket i siffror, Jordbruksverket 2011, Fascinerande fakta om kor, https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2011/03/29/fascinerande-fakta-om-kor/
Astrid Kander 2007, Blir det bara värre? Svensk klimatpåverkan under 200 år. Ur Svensk mosskultur från 1700 till 1950, Leif Runefelt, KSLA 2007
FAOSTAT 2019
Our World in Data 2019, CO₂ and Greenhouse Gas Emissions,  https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions.
FAO 2013, Tackling climate change through livestock.
FAO 2019, Options For Low-Emission Development In The Tanzania Dairy Sector.
Naturvårdsverket 2019, Koldioxidekvivalenter.
Åsa Kasimir Klemedtsson 2009, Varför den starka växthusgasen LUSTGAS bildas vid odling i jord- och skogsbruk https://www.gu.se/forskning/publikation?publicationId=103812.
Klaus Butterbach-Bahl mfl 2013, Nitrous oxide emissions from soils: how well do we understand the processes and their controls? Phil. Trans. R. Soc. B36820130122.
A.S.Barneze mfl 2014, Nitrous oxide emissions from soil due to urine deposition by grazing cattle in Brazil, Atmospheric Environment, Volume 92, August 2014, Pages 394-397.
IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use.
D.R. Chadwick mfl 2018, The contribution of cattle urine and dung to nitrous oxide emissions: Quantification of country specific emission factors and implications for national inventories, Science of The Total Environment, Volume 635, 1 September 2018, Pages 607-617.
PR Heperly 2015, Sentinels of the soil, Acres USA, juni 2015.
Tomas Kätterer 2018, Nationell forskning om kolinlagring i mark (föredrag), http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2018/03/Thomas-Katterer.pdf.
Tara Garnett mfl 2017, Grazed and Confused, Food Climate Research Network.

Egna beräkningar av energianvändning i inomhusodling och Sveriges  energiförbrukning.
J. Lynch ochR. Pierrehumbert 2019, Climate Impact of Cultured Meat and Beef Cattle. Front. Sustain. Food Syst., 19 February 2019.
Olive Oil Times 2019, Millions of Birds Killed by Nighttime Harvesting in Mediterranean, https://www.oliveoiltimes.com/olive-oil-basics/millions-of-birds-killed-by-nighttime-harvesting-in-mediterranean/68111.
Daniel Moran och Keiichiro Kanemoto 2017, Identifying species threat hotspots from global supply chains, Nature Ecology & Evolution volume 1, Article number: 0023 (2017).
Hannah van Zanten mfl 2018, Defining a land boundary for sustainable livestock consumption, Glob Chang Biol. 2018 Sep;24(9):4185-4194.
C.J. Peters mfl 2016, Carrying capacity of US agricultural land, ten diet scenarios, Elementa:Science of the Antropocene.
Anne Mottet mfl 2017, Livestock: On our plates or eating at our table? A new analysis of the feed/food debate, Global Food Security Volume 14, September 2017, Pages 1-8.
TEAGASC 2018, Grassland Farmer of the Year 2017 Beef Winner Farm, Dineen’s Farm,  https://www.teagasc.ie/media/website/publications/2018/Dineens-Farm-booklet-a5-june-18.pdf.

Ruben Hoffmann mfl 2017. Värdet av hundar och katter i Sverige. SLU Framtidens djur, natur och hälsa, Rapport 2017:1.
Lrf 2018, Grön entreprenör 2018.
Gregory S. Okin 2017, Environmental impacts of food consumption by dogs and cats, PLoS ONE 12(8): e0181301.
Maria Berglund och Elisabeth Falkhaven 2011, Hästsektorns klimatpåverkan Hushållningssällskapet Halland.
Djurens Rätt 2019, Djur som familjemedlemmar: Katter, https://www.djurensratt.se/djur-som-familjemedlemmar/katter.
Wikipedia 2019, Noshörningen Nelson
Georgia Aquarium 2019, Animal Planet Takes Audiences Behind the Scenes at the Georgia Aquarium in All-new Series “The Aquarium”, https://www.georgiaaquarium.org/story/animal-planet-takes-audiences-behind-the-scenes-at-the-georgia-aquarium-in-all-new-series-the-aquarium/.

Jordbruksverket 2018, Lantbrukets djur i juni 2018,  
Gordana Manevska-Tasevska mfl 2018, Rationellt slöseri? – att förstå ineffektivitet i svenska mjölkföretag , AgriFood Policy Brief nr 2018:1.  

Carin Israelsson 2015, Kor och människor. Doktorsavhandling.
D.W. O´Neill mfl 2018, A good life for all within planetary boundaries, Nature Sustainability, 88 (95)

No comments: