Saturday 12 March 2016

Landskapet jordbrukets viktigaste produkt?En ny rapport från Jordbruksverket konstaterar att det inte är det hårt drivna konkurrenskraftiga jordbruket som är värdefullt för landsbygden utan det är det varierade jordbrukslandskapet. Jordbruket kan också i sig ge direkta positiva effekter på den lokala ekonomin där det finns en förädlingsindustri kopplad till jordbruksproduktionen och genom att småskalig förädling av livsmedel har ett positivt samband med besöksnäring.

I en debattartikel för ett halvår sedan skrev jag och Ann-Helen Meyer von Bremen att Livskraft och konkurrenskraft är två olika saker och att den typ av lantbruk som skall vara internationellt konkurrenskraftigt bidrar väldigt litet till den lokala ekonomin och därmed också väldigt litet till landsbygdsutvecklingen. Det byggde bland annat på våra observationer i de delar av världen där lantbruket är helt inriktat på storskalig produktion av exportgrödor, som USA:s Mellanvästern, Norra Frankrike, Mato Grosso i Brasilien, där landskapet är ödsligt och enahanda och där det inte ens finns mat att äta. 

Nu kommer en litteraturstudie från Jordbruksverket, Jordbrukets betydelse för en levande landsbygd (skriven av Sara Johansson), som i stort bekräftar detta. Talande nog är rubriken på hemsidan där rapporten presenteras inte ett ”Ett konkurrenskraftigt jordbruk är viktig förutsättning för en levande landsbygd” utan ”Jordbrukslandskapet viktig förutsättning för en levande landsbygd”. 

Det är således inte det hårt drivna konkurrenskraftiga jordbruket som är värdefullt för landsbygden därför att ”jordbrukets direkta effekt på den lokala ekonomin i landsbygdsregioner är svag, i de fall där produktionen länkas till leverantörer och förädlingsindustrier i större städer.” Vilket är typiskt för det storskaliga jordbruket. Utan det är det varierade jordbrukslandskapet som ”skapar attraktiva miljöer för boende och rekreation, vilket i sin tur skapar förutsättningar för företagande på landsbygden”. 

Jordbrukets direkta positiva effekter på den lokala ekonomin, utöver att producera ett vackert landskap, är enligt rapporten att det skapar sysselsättning i regioner där det finns en förädlingsindustri kopplad till jordbruksproduktionen och att småskalig förädling av livsmedel har ett positivt samband med besöksnäring och upplevelseverksamhet som är baserad på mat och måltider. 

Allt det är saker som omfattas av den svenska landsbygdens och jordbrukets alternativa strömningar, till skillnad från LRF-sfärens krav på åtgärder som strävar efter ”internationell konkurrenskraft”. Man får hoppas att dessa observationer tillåts påverka både det pågående arbete med livsmedelsstrategin och den landsbygdskommitté som tillsattes nyligen. 

En annan intressant observation i rapporten är att i tillväxtområden har jordbruk en negativ effekt på den ekonomiska utvecklingen eftersom det hindrar andra, mer produktiva näringar, att växa. Jag tror säkert att det är en riktig observation, och det är just denna konkurrens som gör att jordbruket trängs ut av annan verksamhet i städernas omgivningar. Men det behöver ju inte vara rätt bara för att det sker. I städernas utkanter är kanske inte ”ekonomisk utveckling” det som skall prioriteras överhuvudtaget.

Flera studier visar på att lokal efterfrågan och lokal marknad är viktiga för den lokala utvecklingen och att det inte alls nödvändigtvis är bra att ”exportera” varor och tjänster från ett område därför att det ”en del av regionens produktionsvärde används för att finansiera aktiviteter på andra platser istället för att investeras i den egna regionen…Att exportera mer än vad som krävs för att finansiera regionens importbehov kan till och med vara kontraproduktivt…En regional specialisering som bygger på produktion för avsättningsmarknader utanför den egna regionen kan därför hämma långsiktig tillväxt” Högst intressant observation som verkar gå stick i stäv med de konventionella uppfattningarna. Men det ger en teoretisk grundval för observationen varför de ensidiga exportinriktade jordbrukslandskapen är döda landskap. 

Det finns mycket annat intressant i rapporten, så läs gärna hela.

No comments: